Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
2888z ostatnich 7 dni
12060z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włodawie
al.Józefa Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa
powiat: włodawski
82 57 21 510 wew. 114. fax. 82 5722444
zamowienia@powiat.wlodaw.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Włodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
kompleksowa dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włodawie, zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO.
. Opis przedmiotu zamówienia
/nazwa przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis, wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: koszty eksploatacji, termin wykonania zamówienia, parametry techniczne, funkcjonalność, termin płatności, warunki gwarancji, wymagania dotyczące wykonawcy, inne warunki/:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1200 z późn. zm.) a także zgodnie z Normami Polskimi.
Szacunkowa ilość zapotrzebowania energii wynosi 260 000 kWh.
Ilości podane we wniosku są ilościami szacunkowymi podanymi na podstawie zużycia z ubiegłego roku, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Sprzedaż energii elektrycznej do miejsc poboru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych należących do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej (OSD). Dostawca energii musi mieć zawartą umowę z OSD na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii.
Wykonawca powinien posiadać prawo sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
Rozliczenie zobowiązań z tytułu dostaw energii elektrycznej odbywać się będzie miesięcznie, według wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych w poszczególnych obiektach według cen jednostkowych energii elektrycznej, określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Ceny energii elektrycznej czynnej mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego bądź VAT. Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wymagania dotyczące wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej - lub posiada aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Wymagane dokumenty:
a) Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
b) Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej - lub stosowne oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu podpisanej aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej.
c) Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ów - należy załączyć właściwe umocowanie prawne.

Dokument nr: WO.272.1.12.2018.BT

Składanie ofert:
4. Termin sposób i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 12.07.2018 r.
> faxem na numer: 82-57-22-444
> osobiście
> pocztą e-mailową na adres: zamowienia@powiat.wlodaw.pl
> pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe we Włodawie, 22 - 200 Włodawa, Al. Józefa Piłsudskiego 24

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.08.2018 do 31.07.2019 r.

Wymagania:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
> najniższa cena ofertowa brutto za całość zamówienia.

Kontakt:
5. Osoba do kontaktu: Barbara Trawińska tel. 82 57 21 510 wew. 114.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.