Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu

Przedmiot:

Budowa parkingu

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Zielonej Górze
ul. ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 0684564100, faks 068 4564155
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa parkingu w ramach zadania ,,Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA"
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartą w załączniku nr I.3 do zaproszenia. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do zaproszenia. 2.4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót i materiałów objętych umową na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi na okres zgodny z gwarancją. 2.5. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy ,,pzp" przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 2.6. Wykonawca winien przygotować harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji. 2.7. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac projektowych, wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, opłaty za utylizację odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy. 2.8. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji - nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca - nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 2.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego, na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 2.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkich osób wykonujących roboty w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz z wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych. 2.11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 pkt 7 projektu umowy

Dokument nr: 500160258-N-2018, DO-ZP.271.72.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2018 nr ogłoszenia 566946-N-2018 w przetargu nieograniczonym pn. Zadanie 1 - Budowa parkingu w ramach zadania ,,Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA", Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania ,,Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino) (nr referencyjny DO-ZP.271.66.2018) na Zadanie 1 nie wpłynęła żadna oferta, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzez zaproszenie do negocjacji Wykonawcy - ,,BUDMIL" Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane Ryszard Kifert. W postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki warunki zamówienia nie zostały istotnie zmienione w stosunku do zamówienia pierwotnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
"Budmil" Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ryszard Kifert, , ul.Stary Kisielin-Dojazdowa 50, 66-002, Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.