Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
156z dziś
2605z ostatnich 7 dni
11777z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach
ul. Bielska 59
32-652 Bulowice,
powiat: oświęcimski
tel: (033) 845-35-46
zspbulowice@edukacja.kety.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bulowice,
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
. Opis przedmiotu zamówienia
LI roboty budowlane/dostawy/usługi*
Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP w Bulowicach - część III
Prace modernizacyjne należy wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym /zał.5/ tylko
w zakresie następujących punktów:
1. Demontaż istniejącej instalacje elektrycznej - 210 m.
2. Wymiana rozdzielni głównej RG 0,4kV.
3. Wymiana tablicy rozdzielcza TR-1.
4. Wymiana tablicy rozdzielczej TR-2.
5. Wymiana tablicy rozdzielczej TR-P.
6. Wymiana przyłącza relacji zaciski prądowe - złącze pomiarowe.
7. Wymiana WLZ relacji złącze pom - RG 0,4 kV.
8. Wymiana WLZ relacji RG 0,4kV - TR-1.
9. Wymiana WLZ relacji RG 0,4kV - TR-2.
10. Wymiana WLZ relacji RG 0,4kV - TR-P.
11. Wymiana zasilania rozdzielnicy głównej gimnazjum.
12. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
13. Zabudowa złącza pomiarowego.
14. Wykonanie badań i pomiarów.

Dokument nr: ZSP.2510.4.2018

Otwarcie ofert: 11. Miejsce otwarcia ofert
nie dotyczy
12. Termin otwarcia ofert
nie dotyczy

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice
10. Termin składania ofert
12.07.2018 r. godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
16.07.2018 r.-20.08.2018 r.

Wymagania:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano ogłoszenie o zamówieniu, zamieszcza także na stronie internetowej, na której
publikowane jest ogłoszenie.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w szczególności dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
elektryczne;
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, które wykonawcy mają złożyć Zamawiającemu w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu_____________________________________
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu /załącznik nr 1/,
2. wykaz osób na potwierdzenie dysponowania osobą z uprawnieniami elektrycznymi, /zał. 6/
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i/lub dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do
porozumiewania się z wykonawcami_____________________________________________________________
6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda jego wniesienia
nie dotyczy___________________________________________________
7. Termin związania ofertą
30dni
8. Opis sposobu przygotowywania ofert
l. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Zespól
Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice w terminie do dnia
12.07.2018 r.
2. Kompletna oferta musi zawierać:
1) ofertę opracowaną zgodnie z zał. nr 3
2) kosztorys ofertowy - zał. nr 2;
3) oświadczenie - zał. nr 1
4) wykaz osób - zał. nr 6;
5) stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej,
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania
ofertowego.
7) ponadto oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- podpisana przez Wykonawcę,
- zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- posiadać datę sporządzenia.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem składania ofert.
4. Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia ofert w zakresie
zmian nieistotnych (np. oczywiste pomyłki pisarskie) jak również dokonywania korekt
wynikających z omyłek rachunkowych._________________________________________________
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej oraz podpisana
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które składane jest w
oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia
nie dotyczy
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia
nie dotyczy
Pozostałe istotne informacje, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia

Uwagi:
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, w tym opis sposobu
obliczenia ceny oraz opis znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert_________________________
1. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.
2. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach , będących jednocześnie cena
najkorzystniejszą, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w zaoferowane w złożonych
ofertach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, do momentu podpisania
umowy, bez podania uzasadnienia.
16. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach,
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, adres 32-652 Bulowice, ul. Bielska 59;
? z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres
e- mail: iodo@kety.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.2510.2.2018, w trybie art. 4 pkt 8 Pzp;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne,
tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;__________________________________________________________________________________________
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Kobielus - Dyrektor Zespołu, Tel 33 845 35 46.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.