Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg

Przedmiot:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg

Data zamieszczenia: 2018-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41.
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
tel. 094 34 46 838
drogi@drawsko.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na: realizację zamówienia pn.:

,,Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Burmistrza Drawska Pomorskiego".

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - wypełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg, ulic i placów stanowiących własność gminy na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie, wg niżej wymienionych zasad

1) materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca;

2) materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać atesty i aprobaty techniczne, zgodne obowiązującymi normami;

2) remonty będą Wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego;

3) w zależności od potrzeb Zamawiający w ciągu roku powiadomi Wykonawcę o konieczności wykonania remontów na piśmie lub telefonicznie z wyszczególnieniem ich lokalizacji i zakresu, a Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania tych robót nie później niż 1 dzień po zgłoszeniu, a w przypadku ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu - w ciągu 3 godzin od powiadomienia.

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót oraz innych niebezpiecznych miejsc. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonania robót.

5) rozliczenie przedmiotu umowy będzie następować fakturami przejściowymi za wykonanie prac w poszczególnych ulicach/drogach/placach.

6) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące usługę podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),

7) wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w ust. 2 wliczone będą w cenę wykonania usługi;

3. Szacowana wartość zamówienia: 15.000,00 złotych brutto.

Dokument nr: URN.7021.109.2018.MG

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 13 lipca 2018 r., do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 210 lub za pośrednictwem faksu nr: 094 363 31 13 lub pocztą elektroniczną na adres drogi@drawsko.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie wg potrzeb i wskazań Zamawiającego do 15 grudnia 2018 r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne po wykonaniu robót i komisyjnym odbiorze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 2):

a) osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie przy pracach tego rodzaju,

8. Warunki gwarancji: 36 miesięcy

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

11. Ogłoszenie o postępowaniu może zostać zmienione lub odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

W szczególności Zamawiający unieważni postępowanie gdy:

1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Mariola Grońska, e-mail: drogi@drawsko.pl, tel. 094 34 46 838, pokój 215 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.