Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż kompletnych pojedynczych lamp solarnych ulicznych

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż kompletnych pojedynczych lamp solarnych ulicznych

Data zamieszczenia: 2018-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
powiat: żyrardowski
tel./fax 46-857 71 20
e.wojcicka@radzieiowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radziejowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na zakup, dostawę i montaż kompletnych pojedynczych lamp solarnych ulicznych w ilości
- 3 szt. każda na słupie (maszcie) stalowym ocynkowanym w celu oświetlenia
nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziejowice, w miejscowości Budy
Mszczonowskie, na działkach o nr ewid. 182, 291/1, 255 w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego sołectwa Budy
Mszczonowskie poprzez wyposażenie miejsc służących użyteczności publicznej w
instalacje oświetlenia solarnego" współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018"
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kompletnych pojedynczych lamp
solarnych ulicznych w ilości - 3 szt. na słupie (maszcie) stalowym ocynkowanym w celu oświetlenia
nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziejowice, w miejscowości Budy Mszczonowskie, na
działkach o nr ewid. 182, 291/1/155, o następujących parametrach technicznych każdego z urządzeń:
Wys. słupa - min. 5m
Źródło światła - oprawa LED min. 30 W
Strumień świetlny - min. 1400 Im
Moc paneli - min. 1 x 300W
Pojemność akumulatora - min.lx 150 Ah.
czas pracy lampy- 8-14h
typ akumulatora -żelowy
sposób włączenia -czujnik zmierzchowy
3. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia i rozliczenia
a) Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia 24.08.2018r.
b) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy
przedmiotu zamówienia.
c) Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie
dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

CPV: 31521000-4, 31500000-1

Dokument nr: PFZ.271.10.2018

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice lub elektronicznie na adres
mailowy e.wojcicka@radzieiowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2018r. do
godziny 12;00(decyduje data wpływu do zamawiającego).

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę, wyrażoną w kwocie netto i brutto
oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne
lub opisane pieczątkami imiennymi.
4. Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Oferowana cena jest ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za przedmiot
zamówienia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w
zapytaniu do składania ofert.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i
pisarskich.
10. Wykonawca przedłoży Ofertę Wykonawcy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. W przypadku składnia oferty pisemnie, ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie.
Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
Oferta na zakup, dostawa i montaż kompletnych pojedynczych lamp solarnych ulicznych w ilości -
3 szt. na słupie (maszcie) stalowym ocynkowanym w celu oświetlenia nieruchomości położonych
na terenie Gminy Radziejowice, w miejscowości Budy Mszczonowskie, na działkach o nr ewid. 182,
291/1, 255,
Nr ref. PFZ.271.10.2018
3. Koperta może zawierać oznaczenie wykonawcy.
4. Ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice:
Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
5. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
6. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
V. Kryterium oceny ofert
Maksymalnie za wszystkie kryteria można w sumie otrzymać 100 pkt. Jako najkorzystniejsza
zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
VI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy
kwota oferty przekroczy zabezpieczone przez Zamawiającego środki finansowe na
przedmiotowe zamówienie.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
VIII. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa określająca szczegółowe warunki
i zasady realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
IX. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą
elektroniczną.

Kontakt:
X. Osoby upoważnione do kontaktów:
- Elwira Wójcicka tel. 46 854 30 26, e-mail: e.wojcicka@radziejowice.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.