Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaopatrzenie w wodę za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci...

Przedmiot:

Zaopatrzenie w wodę za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2018-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie
ul. ul. Helclów 2
31-148 Kraków
powiat: Kraków
tel. 126330828, faks 126343151
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaopatrzenie w wodę za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, w okresie od dnia 24 lipca 2018 roku na czas nieoznaczony (zgodnie z zapisami przepisu art. 143 ust. 1. pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych). 2) Numer wodomierza : C 17SD010659 3) Szacunkowe zużycie wody wynosi: 11 548,8 m3 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem metrów sześciennych 80/100) 4) Szacunkowe odprowadzenie ścieków wynosi: 11 548,8 m3 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem metrów sześciennych 80/100) U w a g a: Zamawiający informuje, że podana ilości ( m3) w pkt 4) i 5) jest ilością szacunkową, która została przyjęta wg dobowego zużycia wody i odprowadzenia ścieków w ilości szacunkowej - 8,02 m3 . 5) Miejscem dostarczenia wody są zawory na wodomierzach głównych; 6) Miejscem odbioru ścieków jest granica nieruchomości. 7) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami, w sposób ciągły, w ilości i o ciśnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości Zamawiającego - nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów , 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 ; b) odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Wykonawcy z nieruchomości Zamawiającego, w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami; c) za jakość wody dostarczonej do miejsca Zamawiającego odpowiada MPWiK; d) Zamawiający oświadcza, że woda będzie wykorzystywana na cele bytowe

Dokument nr: 500162259-N-2018, DPS.271.1.15.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1. Podstawa prawna Postępowanie udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki na dostarczenie wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla punktu odbioru - nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, w okresie od dnia 24 lipca 2018 roku na czas nieoznaczony, zostało wszczęte na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.). 2. Uzasadnienie wyboru trybu: Postępowanie udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki na dostarczenie wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla punktu odbioru - nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla punktu odbioru - nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w okresie od dnia 24 lipca 2018 roku na czas nieoznaczony zgodnie z przepisem art. 143 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Na terenie działalności Domu Pomocy Społecznej (DPS), monopolistą w dziedzinie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jest bowiem podmiot - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. 30-106 KRAKÓW, UL. SENATORSKA 1. Do obiektów Zamawiającego doprowadzona jest woda tylko i wyłącznie siecią wodociągową, natomiast odprowadzenie ścieków z tychże obiektów odbywa się siecią kanalizacyjną. Obiekty Zamawiającego, w tym także - nowy pawilon Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, zlokalizowane są na terenie miasta Kraków, do których jest doprowadzona sieć wodno-kanalizacyjna, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, działające w obszarze monopolu naturalnego. Z powodu ww. okoliczności wskazany wykonawca - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1 jest jedynym wykonawcą, a tym samym monopolistą w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa. Ponadto w świetle obiektywnych czynników, takich jak fakt, że tylko jeden wykonawca na rynku jest w stanie zrealizować zamówienie, należy tę okoliczność rozumieć w ten sposób, że nie istnieje żadne alternatywne czy zastępcze rozwiązanie mogące w tym samym stopniu zaspokoić potrzebę zamawiającego. W orzecznictwie dominuje pogląd, w myśl którego przesłanka jedynego wykonawcy ma charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista (tak SN w wyroku z 6.7.2001 r., sygn. III RN 16/01). Linię orzeczniczą wypracowaną przez sądy na bazie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych kontynuuje KIO w uchwałach dotyczących już Prawa zamówień publicznych. Między innymi w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 roku (KIO/KD 16/09) Izba stwierdziła, iż względy techniczne o obiektywnym charakterze, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a), muszą być poparte rzeczywistym monopolem danego wykonawcy na uzyskanie od niego zamówienia. W okolicznościach niniejszego przypadku, z całą pewnością zachodzi przypadek o obiektywnym charakterze, który dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca, na zrealizowanie dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, zgodnym z przepisami prawa na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie, Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa, a jednocześnie zapewniającym terminową realizację dostawy wody i odprowadzania ścieków do nowego obiektu DPS. Umowa na dostarczenie wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla punktu - nowego Pawilonu Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, zostanie zawarta na czas nieoznaczony. W związku z powyższym, w okolicznościach niniejszego przypadku, spełniona zostaje przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. , biuro@mpwik.krakow.pl, 30-106 KRAKÓW, UL. SENATORSKA 1, 30-106, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.