Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
2859z ostatnich 7 dni
12031z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie pobocza

Przedmiot:

Utwardzenie pobocza

Data zamieszczenia: 2018-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
tel.: 44 6163961 fax.: 44 6163960
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
UTWARDZENIE POBOCZA W MIEJSCOWOŚCIACH KACPRÓW I RADZIĄTKÓW (nr ZFP.271.2.36.2018)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Nazwa zadania:
UTWARDZENIE POBOCZA W MIEJSCOWOŚCIACH KACPRÓW I RADZIĄTKÓW
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie pobocza w miejscowości Kacprów i Radziątków.
2) Szczegółowy zakres zamówienia:
a) obustronne utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Kacprów i Radziątków o długości ok 2.35 km (odcinek od działki 750/1 obręb Kacprów do skrzyżowania z drogą powiatową 1913E oraz od skrzyżowania z drogą powiatową 1913E do działki 216/1 obręb Kacprów),
b) pobocze należy utwardzić śr. gr. min. 8 cm kruszywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie,
c) pobocze należy wykonać z każdej strony na szerokość min. 40 cm,
d) kruszywo musi być zgodne z normą PN-EN 13242+A1:2010
e) zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni,
f) zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać 6% spadek poprzeczny,
g) wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 0,95 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie zPN-B-04481,
h) krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-B-06714-15 musi leżeć między krzywymi granicznymi pół dobrego uziarnienia,
i) kruszywo musi spełniać normy:
o PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
o PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.
4) W wycenie należy przewidzieć wszystkie roboty towarzyszące, w tym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wszelkie prace pomocnicze i czynności przygotowawcze oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi.
5) Mapa poglądowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego konkursu.

Dokument nr: ZFP.271.2.36.2018

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 12:05 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00
w wybrany przez Wykonawców sposób:
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Oferta powinna zawierać opis - UTWARDZENIE POBOCZA W MIEJSCOWOŚCIACH
KACPRÓW I RADZIĄTKÓW
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów tj. prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru robót, podpisanego przez strony umowy i potwierdzającego, że roboty zostały odebrane.
3) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.