Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
486z dziś
3004z ostatnich 7 dni
11230z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wejścia do budynku Rektoratu oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach

Przedmiot:

Przebudowa wejścia do budynku Rektoratu oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach

Data zamieszczenia: 2018-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel. 815 375 965, faks 815 375 965
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa wejścia do budynku Rektoratu oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach Rektoratu i Wydziału Prawa i Administracji
Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków przyszłej umowy, której wzór przekazuję w załączeniu, w sprawie przebudowy wejścia do budynku Rektoratu, zagospodarowania terenu przy budynkach Rektoratu i Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do zaproszenia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy dla każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2018r. Jako datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje, zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzone wpisem inspektorów nadzoru do dziennika budowy, pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadniane specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych rozwiązań dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1)roboty budowlane ziemne i demontażowe, 2)roboty budowlane konstrukcyjne żelbetowe, 3)roboty budowlane wiązane z montażem konstrukcji stalowych, 4)roboty budowlane związane z wykonaniem zadaszenia, 5)roboty budowlane związane z wykonaniem elewacji, 6)roboty budowlane związane z wykonaniem elementów nawierzchni placu, schodów, 7)roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji ściany szczytowej, 8)roboty budowlane związane z wykonaniem budowli informacyjnej, 9)roboty budowlane związane z wykonaniem elementów małej architektury, 10)roboty budowlane instalacyjne elektryczne, w tym: a)związane z demontażem istniejących instalacji elektrycznych, b)związane z przebudową rozdzielnicy RGK, c)związane z wykonaniem zasilania budki dozorcy oraz szlabanu, d)związane z kanalizacją teletechniczną, e)związane z oświetleniem zewnętrznym, f)związane z wykonaniem zasilnia kiosków informacyjnych, g)związane z wykonaniem zasilnia reklam lub tablic informacyjnych, h)związane z wykonaniem ogrzewania rynien odwadniających, i)związane z wykonaniem CCTV, 11)roboty budowlane związane z instalacjami wodociągowymi i telekomunikacyjnymi, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierownika robót. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na miejscu w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający, na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy, przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem negocjacji, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Wizja lokalna może zostać dokonana w dni robocze, w godzinach od 08:00÷15:00. W celu ustalenia terminu należy skontaktować się ze Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego - Panem Cezarym Witkiem, telefon: 81 537 51 24

CPV: 45100000-8, 45210000-0, 45430000-0, 45450000-6

Dokument nr: 500164858-N-2018, WR/68-2018/DOP-p

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy m.in. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający ogłoszeniem nr 568726-N-2018 z dnia 06.06.2018r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało unieważnione w dniu 25.06.2018r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, tj.: do upływu terminu składania ofert, tj.: 25.06.2018r godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z wypełnieniem ustawowych przesłanek, dla trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami ustawy PZP.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
INS-BUD przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo-Usługowe Spółka Cywilna Dariusz Droździel, Mirosław Szabat, insbud2@o2.pl, ul. Wysockiego 10/1, 20-045, Lublin, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.