Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Chełmie
ul. Podgórze 2
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 82 563 31 09, fax. 82 563 57 70
chelm@gddkia.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Remont dróg krajowych
administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 3 części:
Część 1 - Rejon w Chełmie - DK nr 12 ode. Marynin - Adolfin od km 660+200
do km 660+900,

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
e-mail: chelm@gddkia.gov.pl lub faksem nr 82 563 57 70 do dnia 10.08.2018r.
godz. 15;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia1: 31.10.2018 r. (zakończenie robót budowlanych)

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał
swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
Kryterium oceny ofert - 100% cena, w załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia oraz druk
oferty
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., póz. 1579,
z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt.8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z załączonym
aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie
do 10.08.2018r. do godziny 15;00.
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w
sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym
zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a
także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania
danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
Zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Jadwiga Kozioł tel. 82 563 31 09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.