Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2303z ostatnich 7 dni
14042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis automatu SZR SN

Przedmiot:

Serwis automatu SZR SN

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon 17 87 56 748, Faks 17 87 56 755
Tadeusz.Lanucha@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=19288&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Serwis automatu SZR SN
Zgodnie z załącznikiem nr 1

Dokument nr: GEK/PMR-ECR/08785/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ W załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi 1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy, których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. modyfikacji treści SIWZ - przed terminem składania ofert;
b. przedłużenia terminu składania ofert,
c. unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn,
d. wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych w SIWZ albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie;
e. żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń lub dokumentów,
f. poprawy oczywistych omyłek w ofertach.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
5. Prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
6. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami. Nieważne są wyjaśnienia udzielane w innej formie niż przewidziana w SIWZ.
7. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
8.Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
9. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentu/ów stanowiącego/ych tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. W takim przypadku należy umieścić ten dokument/y w odrębnym załączniku wraz z oświadczeniem (adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: oferty.ecr.gieksa@gkpge.pl
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-08-08 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia W uzgodnieniu z Zamawiającym jednak nie później niż do 20.09.2018 r

Wymagania:
Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności dysponują osobami posiadającymi ważne uprawnienia energetyczne Grupy I dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone prace;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Serwis automatu SZR SN:
Uprawnienia - 100,00%
Wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny - 100,00%
Sytuacja ekonomiczno finansowa - 100,00%

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 30 dni
Kryteria oceny ofert Serwis automatu SZR SN:
Cena - 100,00%

Kontakt:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Organizator postępowania:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrociepłowni Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów
Telefon 17 87 56 748
Faks 17 87 56 755
E-mail Tadeusz.Lanucha(at)gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Tadeusz Łanucha
Telefon kontaktowy 17 87 56 748

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.