Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybór Dostawcy wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego: 4-sekcyjnego stanowiska do badań...

Przedmiot:

Wybór Dostawcy wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego: 4-sekcyjnego stanowiska do badań hydrauliki

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SILOWEJ "HYDROTOR" S.A.
Chojnicka 72
89-500 Tuchola
powiat: tucholski
509 597 251
hydrotor@hydrotor.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129358
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Tuchola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem postępowania jest wybór Dostawcy wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego: 4-sekcyjnego stanowiska do badań hydrauliki
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją projektu pt.: "Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego P.H.S. Hydrotor zaprasza do złożenia oferty na następujący zakres dostaw wyposażenia:
Przedmiotem postępowania jest wybór Dostawcy 4-sekcyjnego stanowiska do badań hydrauliki
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu pt.: "Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego P.H.S. Hydrotor zaprasza do złożenia oferty na następujący zakres dostaw wyposażenia:
Przedmiotem postępowania jest wybór Dostawcy 4-sekcyjnego stanowiska do badań hydrauliki
Przedmiot zamówienia
Stanowisko do badania hydrauliki - 4 sekcyjne
Wszystkie 4 sekcje wspólnie wyposażone stanowiska badawczego powinny zawierać:
- trzy zbiorniki na różne oleje wspólne dla wszystkich sekcji,
- jeden zbiornik rezerwowy wspólny dla wszystkich sekcji,
- moduł przepływowy do pomiaru czystości oleju,
- zestawu filtrów utrzymujących czystość oleju na poziomie 18/16/13,
- urządzenie sterowania próbami trwałościowymi z licznikiem cykli i rejestracją przebiegu ciśnienia w czasie (pomiar chwilowy),
- nagrzewnicy i chłodnicy oleju do stabilizacji temperaturowej i nagrzewania oleju.
W sekcji nr 1 badania pomp zębatych minimalne wyposażenie stanowiska badawczego powinno zawierać:
- moduł pomiarowy charakterystyk wydajnościowych,
- urządzenie do badań trwałościowych pomp,
- zespołu napędowego do pomp gr. 1 (Vgmax = 10 cm3/obr, reg. obr. 350÷3.000 obr/min, Pmax = 45 MPa),
- zespołu napędowego do pomp gr. 2 (Vgmax = 32 cm3/obr, reg. obr. 350÷3.000 obr/min, Pmax = 45 MPa),
- zespołu napędowego do pomp gr. 3 (Vgmax = 70 cm3/obr, reg. obr. 350÷3.000 obr/min, Pmax = 45 MPa).
W sekcji nr 2 badania rozdzielaczy minimalne wyposażenie stanowiska badawczego powinno zawierać:
- moduł pomiarowy charakterystyk przepływowych zaworów przelewowych i bezpieczeństwa,
- moduł pomiarowy - charakterystyk oporowych, dławień, szczelności wew. rozdzielaczy i zaworów,
- kontroler działania rozdzielaczy kolejności otwierania dróg przepływowych,
- sterownik mechaniczny, elektryczny 0/1 (DC/AC - 12V, 24V, 110V, 220V), sterownik proporcjonalny do zasilania sterowania rozdzielaczami i zaworami.
W sekcji nr 3 badania czystości mediów minimalne wyposażenie stanowiska badawczego powinno zawierać:
- uniwersalny zestaw pomiarowy czystości oleju (próba min. obj. 0,5 cm3),
- uniwersalny zestaw pomiarowy ciśnienia oleju (max 45 MPa),
- uniwersalny zestaw pomiarowy wydajności (max 100 l/min).
W sekcji nr 4 badania silników hydraulicznych minimalne wyposażenie stanowiska badawczego powinno zawierać:
- urządzenie do badania trwałościowego silników,
- zespołu napędowego do pomp gr. 1
(Vgmax = 10 cm3/obr, reg. obr. 0÷3.000 obr/min, Pmax = 45 MPa),
- zespołu napędowego do pomp gr. 2
(Vgmax = 32 cm3/obr, reg. obr. 0÷3.000 obr/min, Pmax = 45 MPa),
- zespołu napędowego do pomp gr. 3
(Vgmax = 70 cm3/obr, reg. obr. 0÷3.000 obr/min, Pmax = 45 MPa).
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku do zapytania.

CPV: 38540000-2

Dokument nr: 1129358

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 10-08-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu do dnia 10.08.2018 roku do godziny 15:00:
a. w oryginale w siedzibie Zamawiającego lub
b. w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres siedziby Zamawiającego lub
c. przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres poczty elektronicznej
2. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w przypadku złożenia w
trybie przyjętym w punkcie a)-b) lub termin wpływu na adres poczty elektronicznej w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie c).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
badtke@hydrotor.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: tucholski Miejscowość: Tuchola
Harmonogram realizacji zamówienia
Data ogłoszenia: 01.08.2018 r.
Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu do dnia 10.08.2018 roku do godziny 15:00
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 13.08.2018 roku o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego
Termin ważności oferty min 30 dni

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunki dopuszczające
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Dodatkowe warunki
Złożona oferta powinna zawierać:
o Nazwę i adres oferenta,
o Pieczęć i podpis oferenta,
o Wartość oferty netto oraz brutto,
o Termin dostawy: sprecyzować ilość dni na realizację dostawy,
o Warunki płatności,
o Termin ważności oferty min 30 dni.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenia Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
I. Zamawiający dokona oceny ważnych, przygotowanych zgodnie z wymogami określonymi w pkt. C oraz złożonych zgodnie z wymogami określonymi w treści niniejszego zapytania ofertowego ofert, na podstawie następujących kryteriów:
o Cena (C) - 40 %
o Termin realizacji zamówienia (T) - 20 %
o Ocena techniczna parametrów (P) - 40 %
II. Punkty obliczone zostaną w oparciu o wzór:
S = C+T+P, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - suma uzyskanych punktów, C - punkty za cenę,
T - punkty za termin realizacji zamówienia, P - punkty za ocenę parametrów technicznych
III. Kryterium - cena:
C = (Cmin/Cof) x 40, gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
Cof - cena zaoferowana w badanej ofercie
C - liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie
IV. Kryterium - termin realizacji zamówienia:
T = ( Twym/Tof) x 20, gdzie:
Twym - wymagana liczba dni potrzebnych do realizacji zamówienia
Tof - liczba dni potrzebnych do realizacji zamówienia w badanej ofercie
T - liczba punktów za termin realizacji zamówienia przyznanych badanej ofercie
V. Kryterium - ocena parametrów:
P = ( Pof/Pmax) x 40, gdzie:
Pmax - największa liczba przyznanych punktów dla prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
Pof - punkty przyznane zaoferowanej narzędziom w badanej ofercie za parametry
P - liczba punktów za ocenę parametrów przyznanych badanej ofercie
Ocena parametrów narzędzi będzie przeprowadzona przez gremium specjalistów firmy PHS Hydrotor na podstawie przedstawionych ofert i informacji uzupełniających uzyskanych od Oferentów.
Wykluczenia
Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SILOWEJ "HYDROTOR" S.A.
Adres
Chojnicka 72
89-500 Tuchola
kujawsko-pomorskie , tucholski
NIP
5610002276
Tytuł projektu
Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0135/15-00
Załączniki

Specyfikacja stanowiska badawczego
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Badtke
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
509 597 251

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.