Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kcynia
Rynek 23
89-240 Kcynia
powiat: nakielski
tel.: +48 52 589 43 33
lukasz.kantypowicz@kcynia.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kcynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Krzywej w Kcyni w zakresie i z zachowaniem wymogów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4), dalej: OPZ.

Dokument nr: RI.271.2.282.2018

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu, w pok. nr 208.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę oraz oznaczenie:
,,Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
budowę chodnika przy ul. Krzywej w Kcyni
ozn. spr.: RI.271.2.282.2018"

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania:
Wymagany termin wykonania zamówienia - nie później niż do dnia 28 września 2018 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W przedmiotowym postępowaniu ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) prowadzi działalność gospodarczą obejmującą roboty budowlane, których zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu,
b) w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert wykonał należycie (bez wad, opóźnienia i zgodnie z projektem / wytycznymi zamawiającego) przynajmniej dwa zamówienia (rozumiane jako odrębne umowy / zlecenia) polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie chodnika, dla których długość i/lub powierzchnia prowadzonych prac była zbliżona do określonej w przedmiotowym postępowaniu - za zamówienia równoważne Zamawiający uzna wybudowanie / rozbudowanie / przebudowanie / wyremontowanie chodnika o długości / powierzchni prowadzonych prac tożsamej z przedmiotowym postępowaniem (?10% lub większej).
V. Wymagane dokumenty:
1. Na etapie składania oferty Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:
a) wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1),
b) oświadczenia Wykonawcy dot. aktualnego wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, niezalegania z opłacaniem składek ZUS i podatków oraz posiadania wymaganych
prawem uprawnień, wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem umożliwiającym wykonanie zamówienia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2), c) zaparafowanego wzoru umowy (załącznik nr 3].
2. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w pkt. IV Zaproszenia:
a] odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IV lit. a,
b] wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 5) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IV lit. b.
Dowodami, o których mowa w lit. b, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane - a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy może zażądać od Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.
VI. Informacje dot. postępowania:
1. Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
a) cena - waga kryterium: 80%
b) okres gwarancji - waga kryterium: 10%
c) termin wykonania - waga kryterium: 10%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która, w toku badania i ceny złożonych ofert, otrzyma największą łączną ilość punktów. Na potrzeby porównania ofert Zamawiający przyjmuje, że:
a) najdłuższym okresem gwarancji jest 120 m-cy od dostarczenia przedmiotu zamówienia -zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego okresu będzie wiążące (w przypadku zawarcia umowy), jednak pozostanie bez wpływu na przeliczenie punktacji w tym kryterium (przyjęty zostanie okres 120 m-cy),
b) najkrótszym terminem wykonania zamówienia, licząc od daty przekazania placu budowy, jest 14 dni - zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego terminu będzie wiążące (w przypadku zawarcia umowy), jednak pozostanie bez wpływu na przeliczenie punktacji w tym kryterium (przyjęty zostanie termin 14 dni).
2. W niniejszym postępowaniu obowiązują w szczególności następujące zasady (do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w pkt. VIII ppkt 4 Zaproszenia): pisemności postępowania uzupełniona możliwością porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami drogą elektroniczną i faksem; solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie; pisemności umowy; równego traktowania wykonawców i zachowania zasad uczciwej konkurencji; określenia przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych; wykluczenia wykonawcy; odrzucenia oferty; unieważnienia postępowania; zapewnienia gwarancji bezstronności osób przeprowadzających postępowanie; formy składanych oświadczeń oraz języka oferty; dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty; żądania wykazu podwykonawców; składania jednej oferty przez każdego wykonawcę; informowania wszystkich wykonawców o wyniku postępowania; wadium; zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca przy realizacji zamówienia może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia i załączników. Zamawiający opublikuje wyjaśnienia w BIP bez ujawniania źródła zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszego zaproszenia i załączników do niego przed upływem terminu składania ofert, w szczególności w przypadku udzjelenia wyjaśnień, o których mowa w ppkt. 4. Dokonanie tej zmiany będzie wiążące dla Wykonawców.
6. Termin składania ofert może ulec zmianie. W szczególności może to nastąpić w przypadku określonym w ppkt. 5, jeśli zmiany te będą istotne i będą miały wpływ na treść składanych ofert.
7. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte również w sytuacji, gdy, po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert, w postępowaniu pozostanie tylko jedna ważna oferta.
8. Zamawiający dopuszcza wezwanie Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń bądź dokumentów brakujących, błędnych lub potwierdzających złożone oświadczenie albo wyjaśnienia ich treści.
VII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przed złożeniem oferty ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy - przed jej zawarciem.

Kontakt:
1. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są:
a) Pani Anita Gryczka - Podinspektor ds. komunikacji i drogownictwa, tel.: +48 52 589 43 33, e-mail: anita.gryczka@kcynia.pl,
b] Pan Łukasz Kantypowicz - Inspektor ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej, tel.: +48 52 589 43 33, e-mail: lukasz.kantypowicz@kcynia.pl.
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami w zakresie procedury udzjelenia zamówienia jest: Pan Marcin Narewski - Inspektor ds. zamówień publicznych, tel.: +48 52 589 37 33.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.