Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Przedmiot:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A,
19-300 Ełk
powiat: ełcki
(87)619 45 00
uq@elk.qmina.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 177036N W MIEJSCOWOŚCI BUCZKI - II POSTĘPOWANIE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki poprzez utwardzenie nawierzchni gruntowej warstwą betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz z wykonaniem zjazdów na drogi wewnętrzne"
2.2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Planowany zakres opracowania zg. z projektem technicznym objęto odcinki dróg gminnych od początki drogi o nawierzchni z kostki betonowej zrealizowanej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych publicznych Ełk - Szeligi Buczki, gm. Ełk" do skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N. Trasa w większości po istniejącej nawierzchni żwirowej.
2.3 OKREŚLENIE SPECYFIKACJI PRZEDMIOTU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jezdni szerokości min. 3,5m wraz z regulacją uzbrojenia podziemnego (skrzynki zaworów, studnie)do poziomu nawierzchni drogi po utwardzeniu. ,
o Konstrukcję nawierzchni przyjęto w postaci:
wyrównanie podłoża na szerokości 4.0 m mieszanka kruszyw niezwiązanych 0-31,5mm z materiału dostarczonego przez Zamawiającego na teren przyległy do terenu budowy w odległości do 1,5 km. 2. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W grubości min. 5cm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. 2.4 INFORMACJE DODATKOWE.
o Uwarunkowania realizacji robót określa projekt umowy - Załącznik nr 2
o Okres gwarancji i rękojmi nawierzchni: 60 miesięcy

Dokument nr: IZP.271.2.13.2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2018 roku do godz.10:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. 6.2. Forma składania ofert:
o drogą pisemną złożyć w siedzibie zamawiającego w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej, opisanej wg poniższego wzoru*:
Nazwa wykonawcy
Gmina Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk zapytanie ofertowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 177036N W MIEJSCOWOŚCI BUCZKI-U postępowanie NIE OTWIERAĆ DO DNIA 08 sierpnia 2018 r. DO GODZ: 10:00
Oferty należy składać, w zamkniętej kopercie do siedziby zamawiającego: Gmina Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk, pokój nr 0A - parter lub przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącym Załącznik nr 2do zaproszenia do składania ofert. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku oznaczenia koperty /opakowania/, w której znajduje się oferta wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego
rozstrzygnięcia zapytania.
3.2 Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5.3 Zawartość oferty:
- wypełniony formularz oferty cenowej (Zał. nr 1 Zapytania),
5.4 Ofertę należ złożyć w formie oryginału.
5.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
7.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy
7.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
7.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Uwagi:
.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
9.1. Zamawiający zastrzega prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,
b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
d) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
e) zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym,
f) wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego,
g) uzupełnienia w zakresie materiałów i technologii realizacji robót,
h) odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub które mu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,
9.2. Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

Kontakt:
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
4.1 Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - drogą elektroniczną lub pisemną
4.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Sebastian Pyzalski - tel. 87 619 45 44 s.pyzalski@elk.gmina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.