Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług inwestora zastępczego w zakresie nadzoru technicznego

Przedmiot:

Świadczenie usług inwestora zastępczego w zakresie nadzoru technicznego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12 / 291-28-28
zbk@zbk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn.:
Fort BOREK ul. Forteczna 146 w Krakowie- świadczenie usług inwestora zastępczego w zakresie nadzoru technicznego nad realizacją ,,Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek"-etap II.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Nadzór techniczny i zarządzanie umowami o roboty budowlane związane z odbudową muru Carnota, wykonaniem kanałów instalacyjnych, wykonaniem posadzek na poziomie parteru, udrożnieniem i uszczelnieniem kanałów, odtworzeniem kominów, wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej.
Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie:
-pełnienie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, normami, przepisami techniczno-budowlanymi, udzielenie wykonawcy robót właściwych wskazówek i zaleceń, pilnowania kosztów budowy oraz terminów realizacji robót,
-zarządzanie umowami o budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, obejmujące w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem budowy oraz czynności faktyczne i prawne wynikające z zakresu uprawnień i obowiązków Zamawiającego, niezastrzeżonych bezpośrednio dla Zamawiającego, -informowanie inspektorów nadzoru ZBK o terminach odbiorów robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych oraz zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego,
- organizowanie narad na budowie jeden raz w tygodniu oraz dodatkowych gdy istnieje taka potrzeba, sporządzanie protokołów z narad,
-sporządzanie protokołów konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, -przekazywanie zamawiającemu uwag dotyczących realizacji budowy, -rozliczenie całkowite budowy z uwzględnieniem ustawy Pzp,
-sprawdzenie obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz nadzór nad przekazaniem dokumentacji powykonawczej,
-zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczącej inwestycji, -zapewnienie wykwalifikowanego personelu do realizacji zadania,
-przygotowanie materiałów w ramach obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków NFRZK.

Dokument nr: TT.29-422-5/15/18/NZ

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 10.08.2018 r. godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Fort BOREK ul. Forteczna 146 w Krakowie- świadczenie usług inwestora zastępczego w zakresie nadzoru technicznego nad realizacją ,,Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek"-etap II. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożądany/wymagany* termin realizacji umowy - 20.12.2018 r.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji/** - 12 miesięcy
4. Kryteria oceny propozycji cenowej/* - cena - 100%
5. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
5.1. formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
5.2 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną dokumenty poświadczające posiadanie:
- uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone ustawą - Prawo budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017, poz. 2187 z dnia 8.11.2017 r.)-dotyczy osoby przewidzianej do nadzorowania robót.
- uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
- należyte wykonanie w ostatnich 3 latach (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) przed terminem wyznaczonym na składanie propozycji cenowych, co najmniej 1 usługi, polegającej na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych.
6. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w propozycji cenowej
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia/*.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
9. Jeżeli cena zawarta w propozycji cenowej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z wykonawcą
jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Alina Lubryczyńska, tel.: 12 / 291-28-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.