Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i akcesorii sportowych

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i akcesorii sportowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
magda.zymkowska@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2.1 Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i akcesorii sportowych w ramach środków z funduszy sołeckich w Gminie Gołdap z podziałem na następujące części:
Część I-Dostawa sprzętu i akcesorii do gry w piłkę nożną dla sołectwa Zatyki
Część II-Dostawa zestawu kompletnego do gry w piłkę siatkową dla sołectwa Zatyki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry techniczne i jakościowe w odniesieniu do poszczególnych części niniejszego zamówienia, tj.: części oznaczonej odpowiednio I, II stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wszystkie urządzenia i sprzęt powinny spełniać niezbędne normy oraz być dopuszczone do ich użytkowania.

CPV: 37461000-7, 37451000-4

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 10.08.2018 r. o godz. 10.15, II piętro - pokój nr 30

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 10.08.2018 r. do godz. 10.00

7. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, pok. nr 3 lub e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia i dostaw: 14 dni od podpisania umowy

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
-posiadające wiedzę i doświadczenie
-dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
-znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
5. Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
6. Instrukcja dla oferenta
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 - ....
odpowiadający danej części zamówienia.
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku formy pisemnej ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe
oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, ,,Dostawa sprzętu i akcesorii sportowych z funduszy sołeckich w Gminie Gołdap" Nie otwierać przed 10.08.2018 r. godz. 10.15
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zeskanowaną ofertę (wraz z podpisem) należy złożyć w terminie do 10.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres: e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl
Oferta składana drogą elektroniczną w tytule wiadomości e-mail powinna zawierać tytuł zapytania ofertowego: "Dostawa sprzętu i akcesorii sportowych z funduszy soleckich w Gminie Gołdap-część......."
8. Kryteria oceny ofert:
Cena -100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena. Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów według wzoru: (cena najniższa: cena badanej oferty) x 100
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Ogłoszenie wyników
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców;.
10. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3

Kontakt:
11. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Magda Zymkowska - tel. 87-615-60-52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.