Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 / 812 42 24, 606 346 221, tel: 33 / 499 06 01
gmikler@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy
budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13a w Bielsku-Białej, obejmujących wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych fundamentów od strony szpitala, zwanych dalej ,,przedmiotem zamówienia", na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz w Karcie
gwarancji jakości robot budowlanych, stanowiącej załącznik nr 7 do ogłoszenia.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót, stanowiącym
załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Dokument nr: DZ/130/2018

Specyfikacja:
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.bip.zgm.eu.

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: gmikler@zgm.eu,
3. Termin złożenia oferty:
10.08.2018r. do godz. 14:30

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 30 dni od dnia przekazania placu robót. Termin
przekazania placu robót - do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku i nieruchomości
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13a w Bielsku-Białej. Termin przeprowadzenia wizji powinien
być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5
(telefony: 33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynku i nieruchomości przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego 13a w Bielsku-Białej na zasadach określonych wyżej, zostanie odrzucona przez
Zamawiającego.
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
ogłoszenia,
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/130/2018 str. 2/5
2) szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego
załącznik nr 2 do ogłoszenia,
3) potwierdzenie dokonania wizji budynku i nieruchomości przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13a
w Bielsku-Białej, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do ogłoszenia,
5) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia RODO, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia -
obowiązkowe w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ofercie dane osobowe
osób trzecich (np. projektantów przewidzianych do realizacji zamówienia),
6) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
7) oryginał lub poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena powinna być obliczona metodą kalkulacji szczegółowej (kosztorys szczegółowy)
w oparciu o katalogi wskazane w przedmiarze robót i uwzględnione w Polskich Standardach
Kosztorysowania robót budowlanych opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego. Zakres robót będący podstawą do określenia ceny, który musi
być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót,
2) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić
na podstawie postanowień pkt V pkt 1 ogłoszenia,
3) wszystkie wskazane z nazw preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie itp. należy
rozumieć jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający
dopuszcza ujęcie w propozycji cenowej, a następnie zastosowanie innych preparatów, produktów,
materiałów, urządzeń, technologii, itp. niż podane w przedmiarze robót, pod warunkiem
posiadania przez te preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie parametrów nie
gorszych niż tam określone. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę preparatów,
produktów, materiałów, urządzeń, technologii, itp. innych niż wskazane z nazwy, wymaga się
złożenia w propozycji cenowej:
a) stosownych dokumentów uwiarygodniających proponowane przez Wykonawcę preparaty,
produkty, materiały, urządzenia, technologie, itp. inne niż wskazane w przedmiarze robót,
b) złożenia pisemnego uzgodnienia z inspektorem nadzoru wskazanym w pkt VII pkt 3 ppkt 1
bezwarunkowo potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń do materiałów lub
urządzeń wskazanych w przedmiarze. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez
Zamawiającego decyzji o akceptacji lub nie przyjęciu zaproponowanych zamienników.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/130/2018 str. 3/5
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów dokumentów
składających się na ofertę, podpisanych własnoręcznie przez składającego ofertę.
Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła
na serwer pocztowy Zamawiającego.
4. Termin związania ofertą:
20 dni od upływu terminu składania ofert

V. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego
na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i nieruchomości przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13a
w Bielsku-Białej,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
c) w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawkę omyłki,
dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo
zamówień publicznych,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
a nie spełniającej wymagań określonych w pkt III pkt 1 ppkt 2, 4, 5 i 7 po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/130/2018 str. 4/5
4. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających
z treści wybranej oferty. Przy zawieraniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane
oświadczenie dotyczące rachunku bankowego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9
do ogłoszenia.
VI. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie w
formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji Cenowej.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie
elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt 3.
VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz
Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym
rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są
w następujący sposób:
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/130/2018 str. 5/5
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację sporządzoną wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie
ogłoszenia zamówienia na stronie podmiotowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej -
www.bip.zgm.eu.
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt III pkt 1
ppkt 5 ogłoszenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Paulina Szary, tel. 33 / 812 42 24, 606 346 221; e'mail: pszary@zgm.eu,
2) pod względem proceduralnym:
Grzegorz Mikler, tel: 33 / 499 06 01, e'mail: gmikler@zgm.eu,
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.