Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa montażu słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą...

Przedmiot:

Usługa montażu słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
ul. Myszkowska 50
42-310 Żarki
powiat: myszkowski
tel. 034 314 80 24.
sekretariat@zs-zarki.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żarki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zaprasza do złożenia oferty na usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.
2. Wymagania szczegółowe:
Sposób wykonania robót montażowych - montaż bezpośrednio do gruntu o powierzchni 40x40 cm i głębokości 120 cm (miejsca montażu określa projekt instalacji), poprzez wkopanie 9 szt. kompletnego prefabrykowanego fundamentu betonowego wraz
z montażem słupa oświetleniowego z lampą.
Minimalny wymagany termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.
W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy Wykonawca nie później niż do 3 dni od dnia zgłoszenia usterki przybył na miejsce montażu
i dokonał naprawy.
4. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, tj.:
NABYWCA:
Powiat Myszkowski, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, NIP 577 197 51 85.
ODBIORCA:
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50,
42-310 Żarki.

Dokument nr: ZS.ZAM/ 14 /18

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty) lub przesłać faksem bądź e-mailem (liczy się data wpływu oferty) do dnia 10.08.2018 r.
do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
3. Oferta musi obejmować całość zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Ceny brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania. Wykonawca w cenę oferty winien wliczyć koszty transportu, wniesienia
do siedziby Zamawiającego tj. do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach,
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.

V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca winien przedstawić cenę dotyczą realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca winien podać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) cenę jednostkową brutto, a następnie podać cenę łączną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (wykopanie, zakopanie, itp.) musi być podana w PLN liczbowo (brutto).
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym,
oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium - cena - 100 %.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

VII. ZLECENIE
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zleci wybranemu Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego w terminie do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega, iż powyższe Zapytanie Ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki,
e- mail:sekretariat@zs-zarki.edu.pl, tel. 034 314 80 24.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: Małgorzata Szykuła.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.