Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z o. o.
Aleja ks. Jerzego Popiełuszki 3
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
Telefon : 062 766-43-60, 697 993 961 Fax : 062 766-31-40
tbs-kalisz@tbs.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
w systemie "Zaprojektuj i wykonaj" przy realizacji inwestycji
pn. : "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. I. A. Bujnickiego 17-19 w Kaliszu"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu koncepcji
projektowej i wykonaniu robót budowlanych dotyczących przebudowyprzebiegu instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Istniejące główne poziomy
instalacji wewnętrznej centralnegoogrzewania rozprowadzające ciepło do poszczególnych klatek
schodowych, zostały ułożone w kanale podposadzkowym biegnącym przez całą długość budynku,
zarówno pod częścią mieszkalną lokatorów kondygnacji przyziemia która nie jest podpiwniczona,
jak i przez klatki schodowe w których są odejścia na piony grzewcze. W związku z występowaniem
w okresie użytkowania obiektu bardzo częstych awarii instalacji c.o. spowodowanych
powstaniem przecieków i trudnych do zlokalizowania miejsc ich występowania, zachodzi
konieczność zrezygnowania z rozprowadzenia instalacji podposadzkowej.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zostanie określony na podstawie sporządzonej przez
Wykonawcę koncepcji projektowej wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
instalacji centralnego ogrzewania. Zamawiający przewiduje objęciem zakresem robót
instalacyjnych również pomieszczenie węzła cieplnego.

Składanie ofert:
) Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00
do siedziby Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy al. Ks. J.
Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
"Ofertana wykonanie robót budowlanych w systemie "Zaprojektuj i wykonaj" przy realizacji
inwestycji pn.: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. I.A. Bujnickiego 17-19 w Kaliszu"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonanie koncepcji projektu przebudowy instalacji c.o. wraz z opisem technicznym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu wykonawczego: do 15 września
2018r
- wykonanie robót przebudowy instalacji: do 30 października 2018 r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego
wykonanych robót
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2/3
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
5. Istotne postanowienia umowy
1) Zamawiający zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego, bez
podania przyczyn którymi się kierował.
2) Wykonawca za zrealizowane prace otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, określone wysokością
złożonej oferty.
3) Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały
określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4) Kosztorys wykonawczy sporządzony przez Wykonawcę jest niezbędny Zamawiającemu
w sytuacji nie zakończenia robót umownych, wystąpienia konieczności rozwiązania umowy
i rozliczenia wartości robót zrealizowanych - zgodnie z opisem w §8 umowy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
2) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną.
2) Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) zaparafowany projekt umowy.
3/3
9. Inne informacje:
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu na składanie ofert.
2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę.

Kontakt:
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Iwona Rogala od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:00 telefonicznie pod
numerem62 766 43 60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.