Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe elewacji i dachu szaletu miejskiego

Przedmiot:

Prace remontowe elewacji i dachu szaletu miejskiego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: miasto jastrzębie-zdrój - jastrzębski zakład komunalny
ul. dworcowa 17d
44-330 jastrzębie-zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4751 495
Województwo: śląskie
Miasto: jastrzębie-zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Opis przedmiotu zamówienia:
prace remontowe elewacji i dachu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy / Zakres prac remontowych elewacji i dachu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju/.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2018 r., o godz. 14.15, w siedzibie Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój w pokoju nr 2,. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 do dnia 10.08 2018 r., do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia: do dnia 24.10.2018 r.

Wymagania:
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 4. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
4) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie jest wymagane
7) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8} Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jej imieniu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie. Kopertę należy zaadresować:
Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D 44-330 Jastrzębie-Zdrój
i opatrzyć napisem: ,,Oferta w postępowaniu na wykonanie remontu elewacji i dachu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju", z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed dniem 10 sierpnia 2018 r,, godz. 14.00."
Koperta oprócz opisu jak wyżej, winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
10} Opis sposobu obliczenia ceny: cenę oferty należy w oparciu o zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena - 100%.
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Umowę sporządza Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.
14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto udostępnionego na stronie internetowej BIP oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z póżn. zm).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.