Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Inwentaryzacja i analiza potrzeb bociana białego

Przedmiot:

Inwentaryzacja i analiza potrzeb bociana białego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
powiat: Szczecin
91 48 17 123, 91 48 17 120 Fax 91 48 17 121
kbloom@zpkwz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7564
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Inwentaryzacja i analiza potrzeb bociana białego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Na zamówienie składać się będą następujące czynności:
1) badania kameralne - analiza danych dostępnych w inwentaryzacjach przyrodniczych, w artykułach, opracowaniach i raportach przyrodniczych oraz analiza danych własnych lub niepublikowanych;
2) wizje lokalne w sezonie lęgowym 2018 - sierpień 2018;
3) sprawdzanie wielkości, liczebności i stanu gniazd bociana białego, wskazanie zagrożeń lęgowych w związku ze stanem gniazd oraz zaproponowanie niezbędnych do podjęcia działań ochrony czynnej;
4) zapisywanie położenia wykrytych gniazd bociana białego w postaci punktów GPS na mapie;
5) wykonanie co najmniej 50 zdjęć dokumentacyjnych dobrej jakości minimum 12 Mpix;
6) wskazanie od 50 do 100 miejsc, gdzie konieczny będzie montaż nowych platform lub wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych;
7) monitoring powykonawczy zastosowanych działań ochrony bociana białego w latach 2019 i 2020;
Metodyka prac terenowych polegać ma na wyszukiwaniu wszystkich gniazd bociana białego w granicach określonej powierzchni. Cenzus gniazd powinien być uzupełniony informacją o ich stanie zasiedlenia i liczbie piskląt lub osobników młodocianych. Lokalizację kontrolowanych gniazd z podaniem danych GPS lub, w miarę możliwości, adresem (numerem domu, posesji, działki, obrębu)i danymi właściciela posesji. Wynik liczenia należy nanieść na kserokopię mapy w skali 1:100 000 lub 1:50 000 nadając im odpowiedni numer zgodny z kolejnością wykrycia podczas kontroli danego obszaru. W oznaczeniach należy posługiwać się symbolami opisującymi sposób zajęcia gniazda oraz parametry populacji stosowane w badaniach bocianów.
Niezbędnym wyposażeniem osoby realizującej zadanie jest samochód umożliwiający przemieszczanie się w terenie, jak również lornetki, lunety obserwacyjne, odbiornik GPS umożliwiający oznaczenie współrzędnych położenia gniazda.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu raportu z realizacji zadań
w formie pisemnej i elektronicznej wraz z załącznikami w formie tabelarycznej
i mapowej oraz z dokumentacją fotograficzną. Raport z realizacji zadania powinien zawierać: wstęp, streszczenie, opis metod prac, wyniki w postaci danych mapowych
i tabelarycznych, spisu literatury.
Cel zamówienia
Celem zadania jest:
1) inwentaryzacja i analiza potrzeb bociana białego (Ciconia ciconia) ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zachowania gniazd i w miarę możliwości ich zasiedlenia oraz wskazania miejsc gdzie bocian biały poszukuje miejsc lęgowych wraz
z uwzględnieniem stanowisk lęgowych potencjalnych oraz faktycznie wykorzystywanych obarczonych zagrożeniami. Analiza potrzeb stanowić będzie podstawę podjęcia działań ochrony czynnej podejmowanej w kolejnych etapach projektu służącej zwiększeniu sukcesu lęgowego.
2) wskazanie od 50 do 100 miejsc, gdzie konieczny będzie montaż nowych platform lub wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. Zakup platform wraz z montażem oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych gniazd bociana białego stanowi kolejny etap projektu i nie jest objęte powyższym zapytaniem.
3) wykonanie monitoringów powykonawczych dotyczących przeprowadzonych prac ochrony czynnej bociana białego w roku 2019 i 2020 - udokumentowanych raportami z ich przeprowadzenia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadanie realizowanego
w ramach projektu RPZP.04.04.00-32-A001/16-00 ,, Wzmacnianie ochrony bociana białego
i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego".
Obszarem realizacji zadania jest 6 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego:
1) Iński Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Chociwel , Dobrzany, Ińsko, Węgorzyno, Suchań, Dobra (Nowogardzka);
2) Drawski Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Barwice Borne Sulinowo, Połczyn-Zdrój, Czaplinek, Ostrowice, Złocieniec;
3) Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry z otuliną obejmujący gminy: Gryfino, Widuchowa, Kołbaskowo, Miasto Szczecin;
4) Cedyński Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój;
5) Szczeciński Park Krajobrazowy ,,Puszcza Bukowa" z otuliną obejmujący gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Kobylanka, Bielice;
6) Park Krajobrazowy Ujście Warty obejmujący gminę: Boleszkowice;

CPV: 90711500-9

Dokument nr: 7564

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 10-08-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: kbloom@zpkwz.pl ( skany) lub
faksem: 91 4817 121 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.08.2018 roku. Forma pisemna (dostarczenie odpowiedzi za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście) jest zawsze dopuszczalna.
Wykonawca zobowiązany będzie do podania ceny całkowitej za wykonanie przedmiotu zamówienia netto i brutto, oraz odrębnie ceny za inwentaryzację i analizę potrzeb bociana białego, oraz odrębnie cenę za monitoring powykonawczy realizowany w 2019 r. oraz cenę za monitoring powykonawczy realizowany w 2020 r.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie 3 rachunków/faktur w następujący sposób:
- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem monitoringów powykonawczych - w terminie 21 dni od wykonania i przekazania zamawiającemu raportu z realizacji zadań w formie pisemnej i elektronicznej wraz z załącznikami w formie tabelarycznej i mapowej oraz z dokumentacją fotograficzną,
- wynagrodzenie za monitoring powykonawczy w 2019r. - w terminie 21 dni od przedłożenia zamawiającemu raportu z jego wykonania.
- wynagrodzenie za monitoring powykonawczy w 2020r. - w terminie 21 dni od przedłożenia zamawiającemu raportu z jego wykonania.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
kbloom@zpkwz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy:
-dla inwentaryzacji i analizy potrzeb bociana białego od sierpnia 2018 do 1 grudnia 2018 z uwzględnieniem monitoringu bociana białego w sierpniu 2018;
o dla monitoringów powykonawczych dotyczących prac ochrony czynnej bociana białego w roku 2019 - 1 lipca do 30 września, w roku 2020- 1 lipca do 30 września;

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
- zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
Wiedza i doświadczenie
- zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
Potencjał techniczny
- zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
ubiegać się o zamówienie mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ornitologiem, który jest autorem lub
współautorem co najmniej dwóch publikacji z zakresu ornitologii.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
- w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej stawki podatku VAT oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wówczas możliwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;
- gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez strony;
- wystąpi siła wyższa, rozumiana jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć
i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia ( zał. Nr 2 do zapytania ).
- Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz
z wykazaniem wykształcenia oraz listą publikacji.
- Oferta winna zostać podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy oferta wraz z oświadczeniem podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginału.
-odpis z , KRS/CEiDG)
1. Ofertę należy przesłać na wypełnionym i podpisanym załączniku Nr 1 Formularza oferty.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.
W przypadku złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty przedłożyć stosowne tłumaczenie na język polski.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy zrobić to w sposób czytelny - dużymi drukowanymi literami.
4. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert niespełniających warunków określonych niniejszym Zapytaniem, sprzecznych
z treścią niniejszego Zapytania lub złożonych po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą
e-mailową.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
8. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert
i załączonych dokumentów.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających .

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - 100%
Cmin
Pc = ------- x 100 x 100%
Cn
gdzie:
Pc - liczba punktów za kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród składanych ofert
Cn - cena oferty badanej
Wykluczenia
Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Adres
Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
zachodniopomorskie , Szczecin
Numer telefonu
91 48 17 120
Fax
91 48 17 121
NIP
8513164722
Numer naboru
RPZP.04.04.00-IP.01-32-KO1/16

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karolina Bloom
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 48 17 123

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.