Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych

Przedmiot:

Zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel.056-66 93 100, fax. 056-66 12 109
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o zamówienie na:
Zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Włocławskiej (łącznik do ul.
Lipnowskiej).
2. określenie przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Jarocińskiej w Toruniu.
Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszego ogłoszenia: a) program funkcjonalno - użytkowy - Załącznik nr 1 do ogłoszenia;

Dokument nr: MZD.IR.271.9.1.2018.TS

Składanie ofert:
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.torun.pl. należy składać do dnia 09 sierpnia 2018 r. do godz. 9:00 w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.05.2019

Wymagania:
Termin gwarancji: 4 lata.
4. wymagania stawiane wykonawcom
a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia tj.
- kierownikiem budowy oraz projektantem z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat minimum dwóch robót budowlanych na ulicach w terenie zabudowanym i wartości nie mniejszej niż 100 tys. PLN brutto (każda).
5. dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu
a) formularz ,,Oferta" oraz zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) informacja o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (przez uprawienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
d) informację o doświadczeniu potwierdzającą spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4 ppkt c) ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.
6. Forma dokumentów
Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Uwagi:
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin IC bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie: Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Tomasz Sulerzycki - tel. 056- 66 93 157.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.