Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
powiat: Wrocław
tel/fax. 71 33-28-121,
jaroslaw.markiewicz@zzk.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot)' 30 000 euro Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław 50-111 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubois 31, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku, nałożonego na Gminę przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia, wynikającego z Decyzji nr 1447/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.
I - Opis przedmiotu zamówienia
1, Zakres prac obejmuje: wykonanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubois 31, w tym:
- przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania ww budynku, po wystąpieniu pożaru i akcji gaśniczej, w trybie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, w tym wewnętrznych instalacji, które były objęte pożarem i akcją gaśniczą,
- sporządzenie ekspertyzy technicznej obejmującej stan techniczny elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubois 31 we Wrocławiu (w tym w szczególności stropów wszystkich kondygnacji, belki podwalinowej, uszkodzonej w wyniku pożaru, ścian zewnętrznych i wewnętrznych w obrębie lokalu nr 10, w którym wybuchł pożar, a także instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej w lokalu nr 10 oraz w lokalach, które zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Dokumentacja określi spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania ww obiektu i wskaże sposób usunięcia powstałych nieprawidłowości (ze wskazaniem konkretnych robót budowlanych do wykonania a także rozwiązań, metod, materiałów budowlanych). Dokumentacja stanowić będzie wypełnienie w pełnym zakresie - nałożonego na Gminę Wrocław przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia - obowiązku wynikającego z Decyzji nr 1447/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. (załącznik nr 2).
2.Szczegółowy zakres zamówienia określają:
1) Decyzja nr 1447/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku,
2) wzór umowy.
4. Gwarancja 36 miesięcy na wykonaną dokumentację.
n - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej rwww.firma.gov.pl). wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Decyzje potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą sporządzały ekspertyzę techniczną uprawnień budowlanych:
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i specjalności instalacyjnej kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
3) oświadczenie, że nie zachodzi żadna z przesłanek, o których mowa w Zastrzeżeniach -
pkt, V ppkt. 2. niniejszego Zaproszenia.
4) Formularz oferty.

Dokument nr: 25/08/2018

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty, osobiście w Sekretariacie pok. Nr 215 przy ul. Grabiszyńskiej 257 we Wrocławiu lub pocztą w terminie do 10.08.2018 r. do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: całość w terminie 7 tygodni od zawarcia umowy (3 tygodnie na przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania budynku).

Wymagania:
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV - Miejsce i termin składania ofert
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie oznaczonej w następujący sposób - nazwa zadania: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubois 31 we Wrocławiu, nr postępowania 25/08//2018, nazwa wykonawcy z dopiskiem ,,do 30 000 rys. euro".
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za złożenie koperty (opakowania) w innym miejscu niż miejsce wskazane w pkt.l.
4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.
V-Zastrzeżenie
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie lub jeżeli zapadł w tym okresie wyrok skazujący wykonawcę za przestępstwo lub z innych uzasadnionych przyczyn udzielenie zamówienia temu wykonawcy nie leży w interesie Zamawiającego. Wykluczenie nastąpi również w sytuacji, gdy osobą, która naruszyła ww. obowiązki lub została skazana będzie osoba reprezentująca wykonawcę lub osoba, którą wykonawca ma zamiar posługiwać się przy wykonywaniu umowy.
VII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego___
t. O wyborze oferty lub unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie, w terminie do 30 dni po upływie terminu złożenia ofert informacji na stronie internetowej pod adresem http ://bip.zzk.wroc.pl, W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.
2, Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Uwagi:
VI - Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował m.in. następującymi kryteriami:
Najniższa cena - 100%.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą j udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych: Jarosław Markiewicz tel/fax. e-mail: 71 33-28-121, jaroslaw.markiewicz@zzk.wroc.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.