Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej do obiektów

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
al. M. B. Fatimskiej 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
Tel. sekretariat: 14 621-77-91 Fax: 14 621-47-90
beata.dobek@pspr.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie"
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z ustawą prawo energetyczne w okresie 24 miesięcy od dnia rzeczywistego dostarczania energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru
2. Prognozowane zużycie energii w okresie 24 miesięcy wynosi: 284 500 kWh
3. Określone przez Zamawiającego zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.
4. Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas stosowane u Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna, że taryfy zaproponowane są korzystniejsze od dotychczasowych.
5. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z zapisami Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy i Polskimi Normami, Wykonawca powinien posiadać lub zawrzeć generalna umowę o świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja SA
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej dla budynków Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w wyznaczonym terminie jest zobowiązanie Wykonawcy do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
7. Zmawiający upoważnia nowego sprzedawcę (wykonawcę) do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (TAURON Dystrybuga SA)
8. Na chwilę obecna Zamawiający pobiera energie elektryczna na podstawie umów o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaż energii elektrycznej nr:
a) 06PK10007520
b) 01AK10002430
c) 02BK09003880
d) 01BK09003960
e) 01BK14107830

Dokument nr: PSPR - 271 - T - 08/2018

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składnia ofert
1. Termin składania ofert do dnia 08.08.2018 r. do godz. 11.00
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób:
o Osobiście lub poczta w siedzibie Zamawiającego - 33-100 Tarnów; Al. M.B. Fatimskiej 2
o W formie elektronicznej na adres: beata.dobek@pspr.tarnow.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy liczony od dnia dostarczenia energii elektrycznej Odbiorcy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Projekt umowy przygotuje Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zapisy stosowane standardowo przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.
Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Przewidywalny termin dostaw od nowego dostawcy to 01.10.2018 r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy spełnia warunek jeżeli:
o zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne posiada aktualna koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulagi Energetyki,
o zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne posiada aktualna koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnych lub posiadających aktualną umowę generalną z operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przyłączonym do sieci TAURON - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
6. Warunki płatności:
Płatności będą realizowane przelewem w okresach ustalonych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane konto Wykonawcy. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia .
7. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany treści oferty powinny być podpisane lub parafowane.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki o których mowa w zapytaniu ofertowym
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
6. Oferta powinna:
a) Być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy numer telefonu, nr NIP zawierać czytelny podpis Wykonawcy,
b) Zawierać cenę brutto całości zamówienia oraz ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polski.
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9. Oferta, dla której Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści .
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający opublikuje na stronie internetowej wyniki postępowania.
9. Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Cena - 100 % jako średnia cena wszystkich wymienionych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia
3. Oferty oceniane będą na podstawie sumy ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
Cn
P =.....................x 100 pkt. x Wg
Cb
gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 100 %
4. Cena musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zamówienia za cały okres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cene netto i brutto za wykonanie/udzielenie zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
6. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
7. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
11. Inne postanowienia:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
2. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie maja tu zastosowania przepisy Ustawy Pawo Zamówień Publicznych

Kontakt:
10. Osoby upoważnione do kontaktu
Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
1. Beata Dobek tel. 14 621 77 91 wew. 28 ; e-mail beata.dobek@pspr.tarnow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.