Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w...

Przedmiot:

Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel./fax (91)48 17 121
kbloom@zpkwz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadanie realizowanego
w ramach projektu RPZP.04.04.00-32-A001/16-00 ,, Wzmacnianie ochrony bociana białego
i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach
parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego".
2. Celem zadania jest:
1) inwentaryzacja i analiza potrzeb bociana białego (Ciconia ciconia) ze szczególnym
uwzględnieniem oceny stanu zachowania gniazd i w miarę możliwości ich zasiedlenia
oraz wskazania miejsc gdzie bocian biały poszukuje miejsc lęgowych wraz
z uwzględnieniem stanowisk lęgowych potencjalnych oraz faktycznie
wykorzystywanych obarczonych zagrożeniami. Analiza potrzeb stanowić będzie
podstawę podjęcia działań ochrony czynnej podejmowanej w kolejnych etapach
projektu służącej zwiększeniu sukcesu lęgowego.
2) wskazanie od 50 do 100 miejsc, gdzie konieczny będzie montaż nowych platform lub
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. Zakup platform wraz z montażem oraz
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych gniazd bociana białego stanowi kolejny etap
projektu i nie jest objęte powyższym zapytaniem.
3) wykonanie monitoringów powykonawczych dotyczących przeprowadzonych prac
ochrony czynnej bociana białego w roku 2019 i 2020 - udokumentowanych raportami
z ich przeprowadzenia.
3. Obszarem realizacji zadania jest 6 parków krajobrazowych województwa
zachodniopomorskiego:
1) Iński Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Chociwel, Dobrzany, Ińsko,
Węgorzyno, Suchań, Dobra (Nowogardzka);
2) Drawski Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Barwice Borne Sulinowo,
Połozyn-Zdrój, Czaplinek, Ostrowice, Złocieniec;
3) Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry z otuliną obejmujący gminy: Gryfino,
Widuchowa, Kołbaskowo, Miasto Szczecin;
4) Cedyński Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Cedynia, Chojna,
Mieszkowice, Moryń, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój;
5) Szczeciński Park Krajobrazowy ,,Puszcza Bukowa" z otuliną obejmujący gminy:
Gryfino, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Kobylanka, Bielice;
6) Park Krajobrazowy Ujście Warty obejmujący gminę: Boleszkowice;
4. Na zamówienie składać się będą następujące czynności:
1) badania kameralne - analiza danych dostępnych w inwentaryzacjach przyrodniczych,
w artykułach, opracowaniach i raportach przyrodniczych oraz analiza danych
własnych lub niepublikowanych;
2) wizje lokalne w sezonie lęgowym 2018 - sierpień 2018;
3) sprawdzanie wielkości, liczebności i stanu gniazd bociana białego, wskazanie
zagrożeń lęgowych w związku ze stanem gniazd oraz zaproponowanie niezbędnych
do podjęcia działań ochrony czynnej;
4) zapisywanie położenia wykrytych gniazd bociana białego w postaci punktów GPS na
mapie;
5) wykonanie co najmniej 50 zdjęć dokumentacyjnych dobrej jakości minimum 12 Mpix;
6) wskazanie od 50 do 100 miejsc, gdzie konieczny będzie montaż nowych platform lub
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych;
7) monitoring powykonawczy zastosowanych działań ochrony bociana białego w latach
2019 i 2020;
5. Technika realizacji zadania
Metodyka prac terenowych polegać ma na wyszukiwaniu wszystkich gniazd bociana
białego w granicach określonej powierzchni. Cenzus gniazd powinien być
uzupełniony informacją o ich stanie zasiedlenia i liczbie piskląt lub osobników
młodocianych. Lokalizację kontrolowanych gniazd z podaniem danych GPS lub, w
miarę możliwości, adresem (numerem domu, posesji, działki, obrębu)i danymi
właściciela posesji. Wynik liczenia należy nanieść na kserokopię mapy w skali 1:100
000 lub 1:50 000 nadając im odpowiedni numer zgodny z kolejnością wykrycia
podczas kontroli danego obszaru. W oznaczeniach należy posługiwać się symbolami
opisującymi sposób zajęcia gniazda oraz parametry populacji stosowane w
badaniach bocianów.
Niezbędnym wyposażeniem osoby realizującej zadanie jest samochód umożliwiający
przemieszczanie się w terenie, jak również lornetki, lunety obserwacyjne, odbiornik
GPS umożliwiający oznaczenie współrzędnych położenia gniazda.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu raportu z realizacji zadań
w formie pisemnej i elektronicznej wraz z załącznikami w formie tabelarycznej
1 mapowej oraz z dokumentacją fotograficzną. Raport z realizacji zadania powinien
zawierać: wstęp, streszczenie, opis metod prac, wyniki w postaci danych mapowych
i tabelarycznych, spisu literatury.

CPV: 90720000-0, 90711500-9

Składanie ofert:
6. Termin składania ofert: 10.08. 2018 r.
Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: kbloom@zpkwz.pl ( skany) lub
faksem: 91 4817 121 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.08.2018 roku.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji umowy:
o dla inwentaryzacji i analizy potrzeb bociana białego od sierpnia 2018 do 1 grudnia
2018 z uwzględnieniem monitoringu bociana białego w sierpniu 2018;
o dla monitoringów powykonawczych dotyczących prac ochrony czynnej bociana
białego w roku 2019 - 1 lipca do 30 września, w roku 2020-1 lipca do 30 września;

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich
spełnienia (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe).
1) Uprawnienia do wykonywania określnej działalności:
- zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
2) zdolności techniczne lub zawodowe :
- ubiegać się o zamówienie mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ornitologiem, który jest autorem lub
współautorem co najmniej dwóch publikacji z zakresu ornitologii.
3) zdolność finansowa lub ekonomiczna
- zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
3.1. Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
3.2. Dodatkowe wymagania dotyczące składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać na wypełnionym i podpisanym załączniku Nr 1 Formularza
oferty.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.
W przypadku złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty
przedłożyć stosowne tłumaczenie na język polski.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypełnienia odręcznego należy zrobić to w sposób czytelny - dużymi
drukowanymi literami.
4. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert
niespełniających warunków określonych niniejszym Zapytaniem, sprzecznych
z treścią niniejszego Zapytania lub złożonych po terminie. Wykonawcy z tego
tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę.
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
0 terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą
e-mailową.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie
postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty
przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na
sfinansowanie zamówienia.
8. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od
Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert
1 załączonych dokumentów.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni kalendarzowych liczonych od
dnia upływu terminu na złożenie ofert.
10. Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Zachodniopomorskiego ul. Teofila Starzyńskiego 3-4 70-506 Szczecin.
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:
- zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym
postępowaniu ofertą Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne
rozporządzenie o ochronie danych,
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne
rozporządzenie o ochronie danych,
- wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym
w szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym
dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy oraz wynikających
z obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją projektu na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Z uwagi na fakt, iż
niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020, dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do
informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na
podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie. Ponadto zostaną
udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze
w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie będzie przekazywał danych
Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
organizacjom międzynarodowym.
Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Wykonawca
posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów
powiązanych)*
Nie dotyczy*
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się
możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
- w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej stawki
podatku VAT oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wówczas możliwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;
- gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu
jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez strony;
- wystąpi siła wyższa, rozumiana jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć
i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, i im przeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych
stosunków zobowiązaniowych - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią
spowodowanych;
10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
(jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zał. Nr 2 do zapytania ).
- Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz
z wykazaniem wykształcenia oraz listą publikacji.
- Oferta winna zostać podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy oferta wraz z oświadczeniem
podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru,
do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wykonawca może zostać
zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginału.
-odpis z, KRS/CEiDG)
12. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających .
13. Sposób kalkulacji ceny ofertowej
Wykonawca zobowiązany będzie do podania ceny całkowitej za wykonanie przedmiotu
zamówienia netto i brutto, oraz odrębnie ceny za inwentaryzację i analizę potrzeb
bociana białego, oraz odrębnie cenę za monitoring powykonawczy realizowany w 2019 r.
oraz cenę za monitoring powykonawczy realizowany w 2020 r. Wynagrodzenie będzie
płatne na podstawie 3 rachunków/faktur w następujący sposób:
- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem monitoringów
powykonawczych - w terminie 21 dni od wykonania i przekazania zamawiającemu raportu
z realizacji zadań w formie pisemnej i elektronicznej wraz z załącznikami w formie
tabelarycznej i mapowej oraz z dokumentacją fotograficzną,
- wynagrodzenie za monitoring powykonawczy w 2019r. - w terminie 21 dni od
przedłożenia zamawiającemu raportu z jego wykonania.
- wynagrodzenie za monitoring powykonawczy w 2020r. - w terminie 21 dni od
przedłożenia zamawiającemu raportu z jego wykonania.
Termin związania ofertą upływa po 7 dniach licząc od terminu składania ofert.
Forma
pisemna (dostarczenie odpowiedzi za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera
lub osobiście) jest zawsze dopuszczalna.

Kontakt:
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Andrzejem Neczajem, Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zpkwz.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.