Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wiat magazynowych

Przedmiot:

Remont wiat magazynowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
71 33 47 370
umalinowska@gddkia.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Remont wiat magazynowych OD Bystrzyca Kłodzka
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 45442100 - Roboty malarskie 45111300 - Roboty rozbiórkowe 45421100 - Instalowanie drzwi i okien

CPV: 45453000, 45442100

Dokument nr: O. WR.D-3.2415.140.2018.01.umb, O.WR.D-3.2415.140.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w terminie do godz. 10:00 dnia 10.08.2018 r.
Formularz ofertowy należy przesyłać w jednej z podanych niżej form :
4.1. listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu pok. 2.05 , ul. Powstańców Śląskich 186; 53-139 Wrocław. W przypadku przesłania oferty listownie opakowanie należy oznaczyć j. w. oraz dodatkowo opisać: ,,Oferta na : Remont wiat magazynowych OD Bystrzyca Kłodzka; nie otwierać przed : 10.08.2018 godzina 10:00"
4.2. e-mailem na adres umalinowska@gddkia.gov.pl
4.3. Faxem na numer : 71-334-73-63, 71- 367-00-86
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie : do 30-10-2018
2. Planowany okres gwarancji : 36 miesięcy
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Uwagi:
UWAGA ! :
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową w możliwie najkrótszym czasie.
Załączniki:
1. Formularz Ofertowy;
2. Formularz cenowy;
3. Projekt Umowy;
4. Opis Przedmiotu Zamówienia
Przy wyborze oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty zawierają błędy, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie lub nie wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e- mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkla.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2Ó16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
o Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 1);
o Formularz cenowy (zgodny z załącznikiem nr 2);

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Urszula Malinowska - Banach - tel. 71 33 47 370

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.