Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty...

Przedmiot:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
telefon: 89 752 36 15, fax. 89 752 33 44
rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 części.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 części.
2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną - stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
3) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY.
3) Rodzaj zamówienia: dostawy.
4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych*.
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 części. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Formularz Cenowy.
CZĘŚĆ NR 1
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych "Remont chodnika przy ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512".
Materiał należy dostarczyć i rozładować w msc. Bartoszyce w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
CZĘŚĆ NR 2
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych "Remont chodników przy ul. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza w Korszach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590". Materiał należy dostarczyć i rozładować w msc. Korsze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostaną zawarte odrębne umowy.
Wykonawca dostarczy materiały w opakowaniach (tzw. palety). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i opłat za dostarczone wraz z materiałami palety. Odbiór palet nastąpi na koszt Wykonawcy po wbudowaniu dostarczonych materiałów.

CPV: 44.11.31.00-6

Dokument nr: RDW.K/3221/147-148/DM/157-158/2018 II

Specyfikacja:
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.
- faksem na nr 89 752 33 44;
- e - mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20

Składanie ofert:
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 10.08.2018 r., do godziny 1200.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA
Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2018 r.

Wymagania:
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW *
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.*
1) Zamawiający nie wymaga składania dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 i 1.2 do niniejszego Ogłoszenia;
b) formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 i 2.2 do niniejszego Ogłoszenia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informaq'i o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę na każdą część.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany Formularz Ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 i 1.2 oraz Formularz Cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.1 i 2.2.
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 6.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę wykonawca może złożyć faksem, drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w pokoju nr 22 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, kod 11-400, przy ul. Bałtycka 20.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 części - CZĘŚĆ NR ....
z dopiskiem: Znak sprawy: RDW.K/3221/147-148/DM/157-158/2018 II
(nr postępowania)
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę.
3) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawcę po terminie składania ofert.
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT *
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować następujące kryteria oceny ofert:
kryterium cena - waga 100 %;
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub wykonawców, którzy
w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
13. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa pkt. 11 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, TAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie -Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY *
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, TĘŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY. ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
sprawy proceduralne i techniczne - Marcin Drabarz, tel. 089/752 -36-15 (wew. 67);

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.