Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SERWIS INSTALACJI ODDYMIANIA

Przedmiot:

SERWIS INSTALACJI ODDYMIANIA

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: sąd rejonowy w Chorzowie
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów,
powiat: Chorzów
tel. 32 34 99 413 lub 32 34 49 99 416
gospodarczy@chQrzow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SERWIS INSTALACJI ODDYMIANIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE_
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz bieżąca naprawa systemu oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2 w terminach: sierpień 2018, luty 2019, sierpień 2019.
W skfad systemu wchodzą następujące urządzenia: Typ sterowania- elektryczne 24V
Lp. Rodzaj instalacji Centrala Urządzenia Ilość
1 Przeciwpożorowa-oddymiąjaca Centrala sterująca oddymianiem MCR 9705-5a -1 szt Centrala pogodowa z czujnikiem wiatr-deszcz 1
Klapy oddymiające MCR PROLIGHT 4
2 Automatyka drzwiowa Centrala sterująca automatyką drzwiową MCR 9705-1 szt Elektromagnesy drzwiowe 21
Ilość oddzieleń ppoż: MCR PROFILE E30 dwuskrzydłowe 3
Ilość oddzieleń ppoż: MCR PROFILE E30 jednoskrzydlowe 15
3 Oddymiania Centrala oddymiania i przewietrzania AFG-2004 rok produkcji 213 nr fabryczny 07842 Brama ppoż typ: MARC-K producent MARTECH, klasa odporności ogniowej EW 60/E90 1
o Zakres rzeczowy robót konserwacyjnych będzie obejmował m.in. czynności takie jak:
SERWIS I KONSERWACJA OKIEN ODDYMIAJĄCYCH o optyczna kontrola urządzeń;
o otwarcie okien oddymiających (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu);
o optyczne sprawdzenie okien po otwarciu;
o sprawdzenie stanu uszczelek;
o sprawdzenie i regulacja mocowania siłowników;
o kontrola mocowania zawiasów okien;
o zamkniecie okien;
o naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu. SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH o optyczna kontrola urządzeń;
o uruchomienie urządzeń (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu); _o uruchomienie urządzeń z przycisku wentylacyjnego_
o sprawdzenie pojemności akumulatorów
o kontrola i regulacja prądu ładowania akumulatorów
o sprawdzenie połączeń przewodów w centrali
o uruchomienie automatyki pogodowej
o regulacja czułości czujnika wiatr/deszcze
o naklejenie naklejki dokonanego przeglądu SERWIS I KONSERWACJA ODDZIELEŃ PPOŻ. SERWIS I KONSERWACJA BRAMY POŻAROWEJ
? Wykonawca zapewnia serwis całodobowy. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie awarii nastąpi w okresie nie dłuższym niż 24 godziny (1 dzień roboczy) od momentu zgłoszenia: e-mailem bądź faksem, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie nastąpi do godziny 13:00 bieżącego dnia.
? Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy instalacji wykonuje wycenę naprawy instalacji, określając cenę usługi oraz koszt części zamiennych i przedstawiają Zamawiającemu. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do naprawy instalacji.
? Czas wykonania wyceny naprawy instalacji nie może być dłuższy niż jeden dzień roboczy od dnia przyjazdu technika do tut. jednostki.
o Czas naprawy instalacji - cztery dni robocze. licząc od dnia przesiania przez Zamawiającego faksem/ e-mailem do Wykonawcy akceptacji przedstawionej wyceny.
? Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania nieprzewidzianych czynności, Wykonawca sporządzając ocenę stanu technicznego określi zakres proc wraz z kwotą jaką Zamawiający będzie winien uiścić Wykonawcy. Wykonawca przystępuje do dodatkowej, nieprzewidzianej naprawy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.
o Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Wykonawco.
? Wykonawca ma obowiązek potwierdzić każdorazowy przyjazd w tzw. książce przeglądów-zamieszczonej na portierni głównej.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączniku do zaproszenia -projekcie umowy.
GWARANCJA
6 miesięcy
PODWYKONAWCY
Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia_

CPV: 50711000-2

Dokument nr: OG 35-38/2018_

Składanie ofert:
Vin. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
TERMIN: 10 SIERPNIA 2018 rok godz. 09:00
miejsce SĄD REJONOWY W CHORZOWIE 41-500 Chorzów, ul. Dr Józefa Rostka 2 I piętro, pole 120

Miejsce i termin realizacji:
m. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
TERMIN:
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA JEST ZŁOŻENIE OFERTY NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru-zał. nr 1),
b) Oświadczenie, że Wykonawca posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia usług naprawy i konserwacji systemu oddymiania oraz, że prowadzi działalność w zakresie świadczenia w/w usług i że dysponuje osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia przeglądów i konserwacji urządzeń zainstalowanych w budynkach Sądu (zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela);
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Dokumenty i informacje, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału tub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
d) parafowany wzór umowy,
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą._
UWAGA!
Zamawiający zastrzega, nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert o brakujące w/w dokumenty (jedynie do złożenia wyjaśnień jeśli przedłożone dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego). Wykonawcy winni dołożyć wszelkich starań aby złożyć w -wymaganym terminie ofertę wraz z wszystkimi __wymaganymi dokumentami. Oferty niekompletne będą podlegały odrzuceniu._
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a) Uzupełnienie formularza ofertowego: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wolnych pozycji w formularzu ofertowym wskazując odpowiednio ceny netto/brutto dla każdej pozycji.
Cenę Oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę ofertową całkowitą z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędny/eh do całkowitego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich przewidzenia przez zamawiającego m.in. opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.
b) W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie ponosił w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
c) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w PROJEKCIE UMOWY stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
d) Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
e) Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
f) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
g) Zamawiający do oceny ofert, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty oraz ceny za poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą. Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
h) Należność za wykonaną desławę/usługę/robotę-budowlaną, będzie regulowana w każdym przypadku przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru, po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od dary
__podpisania protokołu odbioru._
VH. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we wspólnym przedsięwzięciu, zjedna ostateczną ceną.
b) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
d) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
e) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
f) Dopuszczalne jest składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dot Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu, uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnieniem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przez zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
g) Wykonawca ma możliwość nadesłania- złożenia oferty:
* na adres pocztowy Zamawiającego. wówczas winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego (tj. Sąd Rejonowy w Chorzowie Oddział Gospodarczy ul. Rostka 2, 41-500 Chorzów) oraz będzie posiadać oznaczenie: ,,SERWIS SYSTEMU ODDYMIANIA"
* na adres e-mailowy Zamawiającego. wówczas w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy postępowania oraz numeru postępowania
_*osobiście- wyłącznie w Oddziale Gospodarczym pok.120_
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
TERMIN: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
a) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu złożenia stosownych wyjaśnień (doprecyzowania ofert).
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
c) Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia, bez zbędnej zwłoki, po dniu przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
d) W przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami atl 230 Kodeksu spółek handlowych, Wykonawca ten zobowiązany będzie, do dostarczenia przed podpisaniem umowy, uchwały lub odpisu umowy spółki zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.
e) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia._

Uwagi:
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Kryterium oceny ofert - najniższa cena (100%)
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

Numer Kryterium Kryterium Waga %
I Łacznv koszt brutto przeglądów i konserwacji systemu oddymiania 90
n Cena netto roboczogodziny w przypadku awarii 10
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
KRYTERIUM I:
CB
Kryterium KPS=---x90
CBB
Gdzie:
KPS- Łączny koszt brutto przeglądów i konserwacji systemu oddymiania
CB- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
CBB- cena brutto oferty badanej
KRYTERIUM II:
CN
Kryterium CNRb=--xlO
CNN
Gdzie:
CNRb- Cena netto roboczogodziny w przypadku awarii
_-_ = CN- najniższa cena netto wśród złożonych ofert
CNN- cena netto oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.