Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg leśnych i szlaków zrywkowych

Przedmiot:

Remont dróg leśnych i szlaków zrywkowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Babiogórski Park Narodowy
Zawoja 1403,
34-222 Zawoja
powiat: suski
881 820 960,, fax. (0 33) 8775 554
Justynap@bgpn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zawoja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
. Nazwa zamówienia:
Remont dróg leśnych i szlaków zrywkowych w O.O. Cyl, Stonów i Orawa.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZO-23/233/7/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do 10.08.2018 r., do godziny 0800
2. Ofertę należy dostarczyć pocztą na adres: Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja lub w sekretariacie Babiogórskiego Parku Narodowego, pok. 103.

Miejsce i termin realizacji:
Termin (okres) realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do dnia 07.09.2018 r.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności pisemnie na adres siedziby BgPN zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego (formularzem ofertowym) w zamkniętej kopercie nieprzeźroczystej z adnotacją: ,,Oferta na remont szlaków zrywkowych BgPN."
2. W cenie przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
4. Oferta musi zawierać:
- nazwę oraz adres Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi (nr telefonu, adres e-mail)
- NIP, Regon (jeśli nadany)
- imię, nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
- czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
- cenę należy podać w walucie polskiej.

Uwagi:
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Cena oferty - 100 %.
2. Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę ofertowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x 100%
Gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena zamówienia.
4. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Podstawa prawna prowadzonego postępowania - Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 2. lutego 2018 r.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami, dane kontaktowe: Justyna Pływacz, tel. 881 820 960, e-mail: Justynap@bgpn.pl.
Zawoja 1403 | 34-222 Zawoja | tel. (0 33) 8775 110 | fax. (0 33) 8775 554 | www.bgpn.pl | email: park@bgpn.pl
Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi 34-222 Zawoja 1403 tel.: 33 8775 110 e-mail: park@bgpn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.