Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienia funkcji kierownika budowy

Przedmiot:

Pełnienia funkcji kierownika budowy

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowogard
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
tel. 91 39 26 240.
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu rozbudowy ścieżki wokół Jeziora
Nowogardzkiego.
Obowiązki kierownika budowy:
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na
nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlega-
jącymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2. realizacja inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz decyzją pozwolenia na budowę,
3. koordynowanie prac wykonawców realizujących poszczególne etapy robót,
4. codzienna obecność na budowie,
5. przygotowanie i rozliczanie robót zgodnie z harmonogramami robót poszczególnych wykonawców,
6. sporządzanie rozliczenia wykonanych robót,
7. prowadzenie dokumentacji budowy;
8. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu bu-
dowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno -budow -
lanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
9. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub
ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych eta-
pów;
110. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy Prawo bu -
dowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
11. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowla -
ne, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowla -
nych;
12. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
13. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;
14. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocz-
ne zawiadomienie o tym właściwego organu;
15. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powo-
du wykonywania ich niezgodnie z projektem;
16. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
17. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
18. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
19. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadcze-
nia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane;
20. obowiązkowe uczestniczenie w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, które odbywać
się będą w terminie uzgodnionym na pierwszym spotkaniu z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Za -
mawiającego.

Dokument nr: IiR.7015.46.2018.RM, 46

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. o godz. 12:10 w sali obrad Rady Miejskiej, pl. Wolności 1, 72-
200 Nowogard.

Składanie ofert:
Ofertę proszę złożyć pisemnie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie pl. Wolności 1, pok. 5 w zamkniętej kopercie z adnotacją:
,,Oferta na pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu - ,,Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego".
Nie otwierać przed 10.08.2018 r. Znak sprawy IiR.7015.46.2018.RM"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania: czas realizacji inwestycji: do 25.10.2018 r.

Wymagania:
5. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena.
6. Warunki płatności: określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał
albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że wykonawca jest nierzetelny lub nie wykonał należycie
umowy na rzecz podmiotów publicznych.
8. Warunki udziału:
-
dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnościach:
-
drogowej bez ograniczeń.
9. Dokumenty wymagane do oferty:
a) kserokopie uprawnień do nadzorowania i kierowania robotami w wymaganej specjalności,
b) zaświadczenia z izby inżynierów o opłaceniu składek,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert).

Kontakt:
2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Rita Mazurczak - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, tel. 91 39 26 240.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.