Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE REMONTU DACHU

Przedmiot:

WYKONANIE REMONTU DACHU

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jedność"
ul. Fabryczna 32a
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
tel. (22) 756-80-08 fax. 750-21-70 NIP 123-00-16-092 (22) 756-78-37
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: 1.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONANIE REMONTU DACHU
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jedność" w Piasecznie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu
w budynkach wielorodzinnych ul. Al. Róż 23
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Remont dachu:
? Wymiana rynny oraz rur spustowych z mocowaniami, pasa nad i pod rynnowego,
blacha stalowa lakierowana
? Wyklejenie gzymsu i zgrzanie pasa startowego z papy termozgrzewalnej
? Wymiana okna w nadbudówce
? Uszczelnienie, naprawa uszkodzonych, malowanie farbami antykorozyjnymi
metalowych zakończeń kanałów wentylacyjnych
? Wykonanie odbojów przeciw wodnych na połaci przy kominach
? Wymiana włazów na prefabrykowane
? Przegląd połaci dachu i pozostałych obróbek blacharskich, wykonanie konserwacji
? Docieplenie stropodach granulatem wełny mineralnej gr. 20 cm ( po sprawdzeniu
stropodachy)
? utrzymanie czystości podczas prac i sprzątanie po zakończeniu robót.
W celu prawidłowego przygotowania oferty należy dokonać oglądu dachu i wykonać pomiary.
Roboty należy realizować w czasie użytkowania obiektu.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 do godz. 15: 00 w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia.
III/IV kw. 2018 roku wg uzgodnionego harmonogramu

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
? dysponują niezbędna wiedzą techniczną i doświadczeniem do wykonania zamówienia oraz
przedłożą stosowne oświadczenie
VII. Dodatkowe informacje.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobno dla każdego obiektu z dopiskiem ,,Konkurs
ofert na remont ......... w budynku .............
Kryteria wyboru oferty:
- cena 60%
- skuteczność technologii robót 20%
- okres gwarancji 15%
- referencje i doświadczenie 5%
Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł.).
Do oferty należy załączyć :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
3. Cenę za wykonanie całości robót netto i brutto, termin wykonania, okres gwarancji.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający w tym
czasie dokona oceny złożonych ofert, przeprowadzi ewentualne rozmowy wyjaśniające z
oferentami oraz powiadomi wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z
oferentami oraz odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów - Leon Dobrowolski
telefon 605 375 000; 022-750-20-80

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.