Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE REMONTU DACHU

Przedmiot:

WYKONANIE REMONTU DACHU

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Piasecznym
Fabryczna 32a
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
(22) 756-80-08 fax. 750-21-70 NIP 123-00-16-092 (22) 756-78-37
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: 1.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i ocieplenia dachu oraz kominów budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Piasecznie ul. Kusocińskiego 5 zgodnie z Regulaminem
Zamawiania Dostaw, Usług i Robót budowlanych w SM Jedność.
1. dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia w zleconej lokalizacji,
1. roboty przygotowawcze - zabezpieczenia
2. docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej metodą
wdmuchiwania grubość warstwy minimum 15-20 cm ,
3. wymiana istniejących obróbek blacharskich ( pas pod i nadrynnowy, rynny, rury
spustowe, obróbki ogniomurów z przygotowaniem podłoża, blacha stalowa
lakierowana - tam gdzie niezbędne),
4. naprawa elementów znajdujących się ponad dachem z przemurowaniem i
podniesieniem kominów ok 50-70 cm, docieplenie kominów styropianem gr. min.6 cm
(?= 0,031 W/mK) w technologii lekko-mokrej z dostosowaniem czap kominowych do
zmienionych warunków (poszerzenie) z wykonaniem właściwych obróbek kominów (
przeciw spadki na połaci dachu przy kominach, czapy - kapinosy obróbka blacharska,
wyklejenie papą termozgrzewalną, szanardy na kanałach spalinowych itp. )
5. przygotowanie podłoża pod ułożenie ocieplenia z styropianu ( usunięcie purchli, fałd,
nierówności i nieciągłości powierzchni, oczyszczenie całej powirrzchni),
6. montaż płyt styropianowych laminowanych gr. 12 cm EPS 100 V60 samogasnących
mocowanych klejem np. poliuretanowy (kleje bez związków szkodliwych dla
styropianu), przykryciem pierwszą warstwą papy podkładowej na welonie przyklejoną
klejem oraz mocowanie całości łącznikami mechanicznymi - kołki teleskopowe z
zagęszczeniem w strefach krytycznych.
7. Kominki wentylacyjne
8. ułożenie na całej powierzchni dachu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na
osnowie z włókniny poliestrowej 250 g/m2 grubości min. 5 mm zgodnie z instrukcją
producenta i sztuką budowlaną
9. wykonanie niezbędnych prac towarzyszących (kolce zabezpieczenia przeciw ptakom,
wywiewki kanalizacji, kominki odpowietrzające stropodach).
10. dodatkowe informacje:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie budowy,
zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty
wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami przy zachowaniu
przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia
robót .
Roboty należy realizować w czasie użytkowania obiektu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jedność" w Piasecznie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu
w budynkach wielorodzinnych ul. Szkolna 16 (cz. dachu nad pocztą)

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 do godz. 15: 00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Terminy wykonywania zamówienia.
III/IV kw. 2018 roku wg uzgodnionego harmonogramu

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
? dysponują niezbędna wiedzą techniczną i doświadczeniem do wykonania zamówienia oraz
przedłożą stosowne oświadczenie
Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł.).
Do oferty należy załączyć :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
3. Podać cenę za wykonanie całości robót netto i brutto, termin wykonania, okres gwarancji.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający w tym
czasie dokona oceny złożonych ofert, przeprowadzi ewentualne rozmowy wyjaśniające z
oferentami oraz powiadomi wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z
oferentami oraz odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
VII. Dodatkowe informacje.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobno dla każdego obiektu z dopiskiem ,,Konkurs
ofert na remont ......... w budynku .............
Kryteria wyboru oferty:
- cena 60%
- skuteczność technologii robót 20%
- okres gwarancji 15%
- referencje i doświadczenie 5%

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów - Leon Dobrowolski
telefon 605 375 000; 022-750-20-80

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.