Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych wewnętrznych w...

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i usługowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 /812 42 24, tel: 33 /499 06 02
jroclawska@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i usługowych
I. Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na:
,,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Szczegółowy wykaz budynków stanowi załącznik nr 5 - ,,Wykaz budynków".
CPV- 50531200-8 - usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej, CPV-71353200-9 - usługi opomiarowania, CPV - 71355200-3 - wykonywanie badań, CPV- 71356100-9 - usługi kontroli technicznej. CPV - 50411300-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy.
II. Zakres usług obejmuje:
1) sporządzenie harmonogramu prowadzonych kontroli,
2) wywieszenie zawiadomienia na dany budynek o terminie przeprowadzanych kontroli z kilkudniowym wyprzedzeniem,
3) zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach wykonywania przeglądów obejmuje:
a) sprawdzenie zaworów głównych,
b) sprawdzenie odcinków instalacji na poziomie piwnic,
c) sprawdzenie pionów gazowych,
d) sprawdzenie odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych oraz sprawdzenie urządzeń gazowych,
e) sprawdzenie szczelności przewodów instalacji gazowej,
f) sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych,
g) usuwanie stwierdzonych drobnych nieszczelności (na dwuzłączkach i długich gwintach),
h) awaryjne rozplombowanie i zaplombowanie gazomierzy po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Rejonu Gazowniczego w Bielsku-Białej oraz zgłoszenie uszkodzeń liczników gazu do ich wymiany,
4) sporządzenie protokołów z przeprowadzonej okresowej kontroli dla każdego lokalu i budynku. Wzór protokołów stanowią: załącznik nr 6 - ,,Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w mieszkaniach i lokalach użytkowych" oraz załącznik nr 7 - ,,Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej",
5) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych należy przeprowadzić, zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności, stanowiącym załącznik nr 4,
6) dokonanie wpisów do książek obiektów,
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany danego rodzaju usług (przeglądów) na wskazany przez siebie rodzaj usług (przeglądów), wymienionych w ,,Formularzu cenowym" (załącznik nr 2) i zobowiązuje się, że wartość wymienionego rodzaju usług (przeglądów) nie będzie niższa niż wartość usług (przeglądów) podlegających wymianie,
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w zależności od potrzeb, ilości i rodzaje przeglądów przewidzianych do wykonania, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie trwania umowy, ale nie więcej niż do 15% wartości całego zamówienia, przy czym:
a) podane ilości mogą ulec zmianie, w granicach unormowania określonych powyżej, również w przypadku przejęcia przez ZGM nowych nieruchomości w zarządzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy ani sporządzania aneksu do umowy,
b) zmiany ilości i rodzajów przeglądów przewidzianych do wykonania będą sporządzane w trakcie trwania umowy, w ramach pisemnych korekt wprowadzanych do załącznika nr 2 oraz załącznika nr 4,
c) zmniejszenie lub zwiększenie ilości i rodzajów przeglądów przewidzianych do wykonania będzie następować od dnia zgłoszenia, przejęcia lub oddania przez Zamawiającego danego obiektu lub nieruchomości,
d) zamawiający ma prawo zmienić wykaz nieruchomości w ramach niniejszego zadania z zastrzeżeniem powyższego.
IV. Terminy.
do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
1) Okresy realizacji zamówienia: ......................................................................
12 miesięcy

CPV: 50531200-8, 71356100-9, 71353200-9, 50411300-2

Dokument nr: DZ/134/2018

Specyfikacja:
XI. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.zgm.eu

Składanie ofert:
IX. Miejsce składania ofert:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
X. Termin składania ofert:
10. 08. 2018r. do godz. 15:00
Oferty można również przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną
na adres: jroclawska@zgm.eu lub faksem na numer: 33 499 06 11 .

Wymagania:
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia siłami własnymi, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń, sprzętu i pracowników, a w szczególności własnym transportem,
2) UWAGA!!!: Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej określone w załączniku nr 1 - ,,Formularzu oferty",
3) Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym terminy wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i na tej podstawie sporządzić harmonogram wykonania kontroli. Harmonogram musi zawierać wykaz lokali wskazanych przez Zamawiającego, wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia kontroli w tych lokalach z zastrzeżeniem, że prace w poszczególnych lokalach będą wykonywane sukcesywnie,
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił do akceptacji Zamawiającemu harmonogram wykonania usługi, w terminie do 5 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,
5) Zamawiający wymaga, aby wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli instalacji gazowej powiadomił najemców budynków, w których znajdują się lokale o terminie wykonania kontroli, poprzez wywieszenie w budynkach zawiadomienia o terminach wykonywania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytów wodomierzy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wywieszeniu w budynkach zawiadomień,
6) w razie problemów z wejściem do budynków lub do lokali w celu dokonania kontroli i odczytów, Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnego, ponownego powiadomienia najemców lokali poprzez wywieszenie w obiekcie powiadomienia o kontroli z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wywieszeniu w budynkach zawiadomień. Wykonawca winien dokonać co najmniej trzy razy wywieszek zawiadomień o przeprowadzanych okresowych kontrolach instalacji gazowej,
7) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia, po przeprowadzonych kontrolach, powiadomień o terminie wykonania kontroli,
8) wymaga się, aby Wykonawca każdorazowo, dokonał odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po zakończeniu realizacji okresowych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych wewnętrznych,
9) wymaga się, aby Wykonawca niezwłocznie zawiadomił na piśmie Zamawiającego, o każdym przypadku nieudostępnienia lokalu w obiektach budowlanych w celu wykonania kontroli oraz o innych trudnościach w realizacji umowy,
10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych kontroli. Protokoły muszą być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 2 egzemplarzach,
11) Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, kwoty, stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo, którym wykonywanie tych czynności powierza,
12) przeglądy techniczne powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolnych w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych. Osoby dozoru kierujące czynnościami osób wykonujących bezpośrednio prace kontrolne powinny posiadać świadectwo kwalifikacyjne ,,D" z uprawnieniami do nadzorowania prac kontrolno-pomiarowych,
13) do wykonywania pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej,
14) w czasie przeprowadzania badań i pomiarów należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia,
15) Zamawiający wymaga aby prace kontrolne były zakończone protokołami, stanowiącymi załączniki nr 6 i 7,
16) prace kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac kontrolnych SEP ,,E", a protokół po sprawdzeniu winna podpisać osoba posiadająca aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac kontrolnych SEP ,,D",
17) usługi objęte umową winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 61 pkt. 1 i 2 Prawo budowlane Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r ze zmianami) z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
18) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonania przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy,
19) Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania swoich pracowników, jak również podwykonawców, którymi się posługuje w trakcie realizacji usługi,
2) Okres gwarancji jakości: ...........................................................................
12 miesięcy
3) Okres rękojmi za wady: ............................................................................
V. Warunki formalne i merytoryczne:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów wskazanych w ust. V, pkt. 3 niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej w ust. V, pkt. 3 niniejszego zaproszenia,
2) Powyższe dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Należy na kserokopii zamieścić zapis, np.: ,,za zgodność kopii z oryginałem", ,,potwierdzam zgodność kopii z oryginałem" oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.
3. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć, wraz z ofertą następujące dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
a) wypełniony formularz propozycji cenowej - załącznik nr 1,
b) wypełniony formularz cenowy - załączniki nr 2, w którym została skalkulowana cena oferty, nie zawierające błędów w obliczeniu ceny,
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie,
f) dane dotyczące podwykonawców i zakresu prac przewidywanych im do przekazania (rzeczowo i kwotowo); brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez niego zadania skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie zakresu powierzanych mu czynności; wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie,
g) aktualną (tj. taką której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia,
h) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie związania z ofertą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 100 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni,
i) wykaz osób wraz, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do siwz i umowy). Wykonawca winien dysponować:
- co najmniej 1 osobą, która będzie nadzorować i koordynować realizację przedmiotowej usługi, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych oraz kontroli stanu technicznego instalacji gazowych SEP ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia lub dokumenty równoważne,
- co najmniej 3 osobami (pracownikami) przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia - świadectwa kwalifikacyjne SEP ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia lub dokumenty równoważne,
k) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegających na wykonywaniu usług w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach, takich jak budynki mieszkalne, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach, szpitalach itp., sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 9 - ,,Wykaz usług", zawierającą co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych,
l) dokumenty, minimum 1, od Zamawiających dla których były realizowane usługi, potwierdzające, że prace o których mowa w ppkt. k) zostały wykonane z należytą starannością, dokumenty winny zawierać:
- nazwę i adres Zamawiającego zlecającego usługę,
- przedmiot wykonywanych usług (lokalizacja, zakres),
- ocenę wykonania usług dokonaną przez Zamawiającego,
- datę wykonania usług.
Zaleca się, aby Wykonawca złożył wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej jak wyżej. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument wykonawcę wraz z aktualną datą.
2. W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. V, pkt. 3, lit. d), e) i h). Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te składają razem.
3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwiec 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami).
3. Zamawiający bezwarunkowo wymaga, aby Wykonawca w formularzu ,,Propozycji cenowej" - załączniku nr 1, podał - wpisał: numer telefonu kontaktowego, numer faksu oraz numer aktualnego adresu poczty elektronicznej.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) obliczyć cenę oferty, uwzględniając przewidywany zakres usług oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
b) Wykonawca obliczy ceny jednostkowe na podstawie załącznika nr 2 ,,Formularz cenowy",
c) zakres usług, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami usług określonymi w niniejszym zaproszeniu,
d) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Formularza cenowego oraz inne koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik nr 10,
e) w cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie składniki objęte niniejszym zamówienie tj. winien wliczyć przeglądy techniczne, pomiary itp.,
f) Wykonawca obliczy cenę oferty, poprzez pomnożenie wyliczonej ceny jednostkowej przez ilość lokali i ilość pomiarów określoną w ,,Formularzu cenowym" - załącznik nr 2,
g) następnie Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje ujęte w ,,Formularzu cenowym" - załącznik nr 2. Wartość ta stanowić będzie wartość oferty netto bez podatku VAT.
2) cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu przetargu z należnymi podatkami, opłatami. Do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto:
a) w cenie oferty powinien być uwzględniony transport materiałów i urządzeń, dojazd na miejsce, koszt materiałów drobnych, wywóz pozostałości itp.,
b) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto za całość zamówienia,
c) błędne obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy spowoduje odrzucenie oferty,
d) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić,
e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wszystkie składniki cenotwórcze określone w ,,Formularzu cenowym", Opuszczenie lub nie wyliczenie wymaganych składników ceny jednostkowej, będzie traktowane jako błąd, którego nie można poprawić i spowoduje odrzucenie oferty,
f) ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały zmianom,
g) Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT będzie stanowiło błąd, którego nie da się poprawić na podstawie art. 87. Ust. 2 ustawy,
h) cena oferty powinna być podana w złotych polskich (zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której cena podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim,
3) oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę/y upoważnioną/e do składania takich oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę powinno być sporządzone na piśmie i należy je dołączyć do oferty - pod rygorem odrzucenia oferty,
4) ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu,
5) zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana, z zachowaniem ciągłości numeracji i podpisana przez podpisującego ofertę (Formularz oferty),
6) zaleca się, aby poprawki były naniesione czytelnie - w sposób umożliwiający odczytanie błędnego zapisu (np. poprzez jednorazowe przekreślenie błędnego zapisu) i sygnowane czytelnym podpisem lub parafą z imienną pieczątką Wykonawcy,
7) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
VI. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie podana przez Wykonawcę cena za całość zamówienia:
1) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena wykonania przedmiotu zamówienia przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości potwierdzonej przez przedstawiciela ZGM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych wymaganych przez Zamawiającego,
2) ranking ofert zostanie ułożony w kolejności zaoferowanych cen - od najniższej do najwyższej,
3) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub błędnie ustalony podatek VAT, będzie przez Zamawiającego odrzucona, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7,
4) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy,
5) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów wskazanych w rozdz. V ust. 3 i 4 ogłoszenia. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków formalnych lub merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 6,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze,
7) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
VII. Termin związania ofertą:
1) termin związania ofertą: wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert,
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu,
3) za zgodą obu stron umowa w sprawie Zamówienia Odrębnego może być zawarta po upływie terminu związania ofertą .
VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 12,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 11.

Kontakt:
XII. Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Janusz Baumgart, tel. 33 /812 42 24, e-mail: jbaumgart@zgm.eu , w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku,
b) pod względem formalno-proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jolanta Rocławska, tel: 33 /499 06 02, kom.: 602 595 147, e-mail: jroclawska@zgm.eu, w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.