Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zainstalowanie i eksploatacja Systemu Telewizji Szpitalnej

Przedmiot:

Zainstalowanie i eksploatacja Systemu Telewizji Szpitalnej

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
(82) 5623223, (82) 5623227
szpital@szpital.chelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: 5000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na zainstalowanie i eksploatację w salach chorych i miejscach wyznaczonych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Systemu Telewizji Szpitalnej do odpłatnego, na rzecz Oferenta, korzystania z odbiorników telewizyjnych.
Cel przetargu
Przetarg ma na celu zawarcie umowy (wzór umowy - załącznik nr 2)

§ 5
Określenie przedmiotu przetargu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy ( załącznik nr 2)

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, w dniu 8.08.2018 r. godzina 11:00.

Składanie ofert:
10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, pokój 109 Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.08.2018 r., godzina 10:00.
11. Oferty należy składać w odpowiednio zabezpieczonej kopercie lub innym opakowaniu zaadresowanym do Organizatora w sposób następujący:
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ul. Ceramiczna 1,
22-100 Chełm
z dopiskiem :
"PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - Zainstalowanie i eksploatacja w salach chorych i miejscach wyznaczonych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Systemu Telewizji Szpitalnej do odpłatnego, na rzecz Oferenta odbioru programów telewizji publicznej.
,, NIE OTWIERĆ W SEKRETARIACIE"
1. Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferentów.

Wymagania:
Regulamin niniejszy normuje zasady i tryb postępowania w przetargu oraz w szczególności przedmiot przetargu, warunki uczestnictwa oferentów, kryteria i sposób oceny ofert..
Podstawy prawne

Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr.112, poz. 654, z póź. zm.
4. Uchwała Nr XIX/225/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.01.2012. w sprawie określenia zasad na jakich samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych, dla których podmiotem tworzącym zakład jest Województwo Lubelskie.
Warunki uczestnictwa w przetargu

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, zwane dalej Oferentami, które spełniają następujące warunki:
1. Wniosą wadium w terminie i sposobie oznaczonym przez Organizatora w Regulaminie i Ogłoszeniu o przetargu.
2. Zaoferują wyższą od 45,00 zł netto za zainstalowany jeden odbiornik telewizyjny do odbioru programów telewizyjnych oraz wyższą od 45,00 zł netto za jedno urządzenie płatnicze, miesięczną opłatę plus obowiązujący podatek VAT. (bez kosztów energii elektrycznej zużytej przez pracujące urządzenie, która będzie rozliczana odrębnie).
3. Podpiszą umowę zgodnie z §14 niniejszego regulaminu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu
1. Potwierdzenie wpłaty wadium przetargowego.
2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Parafowany projekt umowy- załącznik nr 2 do Regulaminu
4. Koncepcja Systemu Telewizji Szpitalnej z uwzględnieniem warunków wykonania określonych w Regulaminie i załączniku nr 3 do Regulaminu, wraz z wykazem telewizyjnych programów bezpłatnych i płatnych.
5. Przedstawienie wykazu proponowanego sprzętu oraz wymagane do nich certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa.
6. Opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej na minimalną kwotę 500 000 zł.
7. Zgoda na reemisję programów telewizyjnych (utworów) w sieci obiektów szpitalnych, na podstawie zawartych umów z organizatorami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawach pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1191).
8. Zaświadczenie o zawarciu aktualnych i opłaconych umów o których mowa powyżej.
9. Zezwolenie - wpis do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie objętym niniejszym postępowaniem przetargowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. W/w dokumenty muszą być złożone w oryginale przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta w niniejszym przetargu.
Wadium
1. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w pieniądzu na konto Organizatora w wysokości 5000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100.
2. Wadium należy wpłacić na konto: PKO Bank Polski SA nr rachunku 07 1020 3147 0000 8402 0109 4473 na co najmniej 3 dni przed otwarciem przetargu a dowód wniesienia wadium przedłożyć Komisji przed otwarciem przetargu. W tytule przelewu proszę wpisać: ,, Wadium - przetarg na STS".
3. Oferent, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Organizator uzna za odrzuconą.
4. Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu.
5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet przyszłej opłaty miesięcznej.
6. Organizator zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Organizator zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
8. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Szpital ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie zwykłej pisemnej (maszynopis lub wydruk komputerowy) i powinna mieć format nie większy niż A4. Organizator nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u czy też drogą elektroniczną.
3. Ofertę należy przygotować w następujący sposób:
a) Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu z czytelnym dopiskiem.
"PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - Zainstalowanie i eksploatacja w salach chorych i miejscach wyznaczonych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Systemu Telewizji Szpitalnej do odpłatnego, na rzecz Oferenta odbioru programów telewizji publicznej.
,, NIE OTWIERĆ W SEKRETARIACIE"
c) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę/y reprezentującą Oferenta w niniejszym przetargu zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
d) Dokumenty (inne niż oświadczenia, w tym formularz ofertowy, parafowany wzór umowy) wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.
e) Organizator może żądać przedstawiania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Organizator nie może sprawdzić jej poprawności w inny sposób.
f) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/y do reprezentowania Oferenta. (Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby). Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W tym celu należy do oferty dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Uczestnika w niniejszym przetargu. ( Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta tj. Odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione do reprezentowania Oferenta i opatrzone datą.
4. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści warunków oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem pod numer: 82 562 32 47, poprzez e-maila: zamówienia@szpital.chelm.pl bądź pisemnie pod adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1.

7. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, na piśmie, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści regulaminu przetargu wpłynie nie później niż do 6.08.2018 r. do godziny 14:35. Po tym terminie Organizator nie jest zobowiązany do odpowiedzenia na żadne zapytania Oferentów. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Organizator jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym przekazał regulamin przetargu, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli regulamin jest udostępniony na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. W przypadku wysłania wiadomości faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy tj. po 14:35 Organizator za datę powzięcia informacji w niej zawartych uzna dopiero następny dzień roboczy.
8. Organizator przetargu może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty przez Oferenta.
9. Organizator przetargu może wezwać Oferenta/ów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy (jednak tylko tych, które nie wpływają na zmianę treści oferty co do istotnych postanowień przyszłej umowy), do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Tryb przeprowadzania przetargu (przetarg pisemny - nieograniczony)
3. Przetarg przygotowuje i prowadzi komisja przetargowa powołana spośród pracowników Organizatora odrębnym Zarządzeniem przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, w składzie co najmniej trzyosobowym.
4. Komisja prowadzi przetarg zgodnie z ogłoszeniem, postanowieniami Regulaminu oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
6. Część jawna przetargu odbywa się w obecności Oferentów, w trakcie której komisja przetargowa:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
b) ustala liczbę otrzymanych ofert,
c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestnika,
d) otwiera koperty z ofertami i podaje:
-nazwę i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana,
-cenę oferowaną przez Oferenta.
7. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli Oferent nie spełni warunku określonego w § 6 ust. 2, lub zostały złożone po wyznaczonym terminie.
8. W części niejawnej przetargu komisja:
a. dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem ważności złożonych oświadczeń, dokumentów, zgodności z treścią Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z oferty nie nadaje się do przyjęcia.

b. sporządza i podpisuje protokół, (data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu),
c. o wynikach przetargu zawiadamia niezwłocznie wszystkich Oferentów na piśmie. Oferent, którego oferta zostanie dodatkowo wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
d. organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
§ 13
Kryteria i sposób oceny ofert
Przetarg zostanie rozstrzygnięty na podstawie złożonej najkorzystniejszej (najwyższej) ceny ofertowej, cena ofertowa musi być wyższa od ceny wyjściowej określonej w § 6 pkt 2.
§ 14
Zawarcie umowy
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu oraz zaproponowanymi warunkami ofertowymi w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od daty zawiadomienia Oferentów o wyniku przetargu.
2. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
3. Przed podpisaniem umowy oferent dostarczy aktualną kopię odpisu z właściwego rejestru (KRS lub EDG).
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu i Regulaminie.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu uzyskania przez 2 oferty takiej samej ceny, komisja przetargowa wzywa każdego z tych Oferentów do złożenia w określonym terminie dodatkowej oferty i ponownie dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w §13.
3. W przypadku uchylania się Oferenta, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez więcej niż 7 dni, Organizator jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
4. Organizator Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny i w każdym czasie.
§ 16
Wybór prawa polskiego
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Spory na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
§ 18
Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu.
§ 19
Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:
1. Jacek Kondera,,
2. Grażyna Bartnik,
3. Zbigniew Kowalski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.