Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254.
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizowaną
w formule zaprojektuj i wykonaj rozbudową dynamicznego systemu informacji
pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych
w Szczecinku, dofinansowaną w ramach projektu RPZP.02.04.00-32-0003/16 ,,Rozbudowa
dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków
autobusowych w Szczecinku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktu Samorządowego.
2. Zakres robót do wykonania określa Program funkcjonalno-użytkowy, dostępny na stronie
internetowej UM Szczecinek - pod linkiem http://szczecinek.pl/zamowienia-publiczne/172.
3. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z przepisanymi w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 24 szt. nowych wiat
przystankowych wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej DSIP wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomienie zamontowanych w wiatach urządzeń zgodnie
z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz opracowaną przez wykonawcę robót dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4. Przekazanie zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych, całego obiektu po dokonaniu
zgłoszenia o zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w Szczecinku i uzyskaniu zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu
do ww. zawiadomienia lub/i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane).
5. Inspektor nadzoru realizując zadanie zobowiązany będzie do pełnienia wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego w zakresie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 7 Iipcal994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. póz. 1202 z późn. zm.), nad realizowanymi przez wykonawcę robót,
robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, branży drogowej, branży instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz branży teletechnicznej.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy robót
budowlanych wynosi: 3 099 600,00 zł brutto (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych brutto).

Dokument nr: K.7013.1.1.2018

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 104 w dniu 10.08.2018 r., godz. 11;00.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Piać Wolności 13,
78-400 Szczecinek w terminie do dnia 10.08.2018 r., godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
1) rozpoczęcie nadzoru - sierpień 2018 r.
2) zakończenie nadzoru - w dniu odbioru końcowego, przekazaniu obiektu budowlanego
do użytkowania i rozliczenia końcowego inwestycji, a w razie występowania wad nadających się
do usunięcia po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad - 29.08.2019 r.
3) Organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustaleń corocznych przeglądów gwarancyjnych przez
cały okres rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych - 5 lat, licząc
od dnia odbioru końcowego robót.

Wymagania:
IV. Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.l pkt
12-23 oraz art.24 ust 5. Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych
oświadczeń lub dokumentów. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia-nie spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5. Wypełniony formularz ofertowy.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania,
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu
wykonawcy.
4. Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem ,,Nadzór
inwestorski - rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz
z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku oraz identyfikacją
wykonawcy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w zł w formularzu ofertowym, za całe zadanie objęte
zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego
zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 k.c.
IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO",
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek,
pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek,
pl. Wolności 13,
78-400 Szczecinek,
e-mail iod@um.szczecinek.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienia
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa
dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków
autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj" prowadzonym w trybie
zamówienia z wolnej ręki;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po ww.
okresie, dane będą przechowywane przez czas wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych i prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
Agnieszka Wiczk, inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek, tel. 0-94 37141 68.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.