Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapewnienie zaplecza technicznego

Przedmiot:

Zapewnienie zaplecza technicznego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słowiński Park Narodowy
Bohaterów Warszawy 1A,
76-214 Smołdzino
powiat: słupski
(059) 8117 204
sekretariat@slowinskipn.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Smołdzino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zaplecza technicznego wraz z obsługą podczas III Festynu
Przyrodniczego LIFENaturaSlowinskaPL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.
III. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach działania ,,E4 Działalność edukacyjna projektu".
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Termin: 19.08.2018 r. / niedziela/ godz. 11:00- 15:00.
2. Miejsce: Rąbka / mapka sytuacyjna wydarzenia - załącznik nr 4.
3. Planowana liczba uczestników: 500 osób.

Dokument nr: SPF.26.14.2018.K.W

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do dnia 08.08.2018 do godziny 14:30
Miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zleceniobiorcy należy składać osobiście
w sekretariacie w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego lub przesłać pocztą tradycyjną na adres
siedziby SPN lub drogą elektroniczną - skan - (adres e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl); decyduje data
wpły wu do Zleceniodawcy.
2. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo (odpowiednio
skan).
3. Ofertę należy składać na formularzu oferty (załącznik nr I).
4. Oferta winna być złożona z opisem: "Zapewnienie zaplecza technicznego wraz z obsługą podczas III
Festynu Przyrodniczego".

Miejsce i termin realizacji:
Termin związania ofertą: 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert wraz z tym dniem.

Wymagania:
Warunki do spełnienia przez oferentów:
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonaniu usługi objętej przedmiotem zamówienia,
polegającej na zapewnieniu zaplecza technicznego wraz z obsługą festynu organizowanego na terenie
otwartym:
1) W zakresie wiedzy i doświadczenia oferent musi wykazać się wykonaniem co najmniej 3
usług, z których każda polegała na zapewnieniu zaplecza technicznego wraz z obsługą festynu
organizowanego na terenie otwartym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert.
Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia:
1) Oferent w zakresie potencjału osobowego musi dysponować:
a. dźwiękowiec - minimum I osoba,
b. obsługa techniczna - minimum 3 osoby.
3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
4. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w ustęp. 1 Zleceniobiorca załączy do oferty
wykaz zrealizowanych co najmniej 3 usług, z których każda polegała na zapewnieniu zaplecza
technicznego wraz z obsługą festynu organizowanego na terenie otwartym, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5).
5. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w ustęp. 2 Zleceniobiorca złoży oświadczenie w
ofercie o dysponowaniu wymaganym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia.
6. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w ustęp. 3 Zleceniobiorca załączy do oferty
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia poniżej 30.000 EURO
W związku z realizacją przez Słowiński Park Narodowy projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. ,,Ochrona
wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLF1220023 i Pobrzeża Słowińskiego
PLB220003 Etap I" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, Słowiński Park Narodowy zwraca się z
zapytaniem ofertowym na zapewnienie zaplecza technicznego wraz z obsługą podczas III Festynu
Przyrodniczego LIFENaturaSlowinskaPL.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe (Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro).
Kryterium oceny ofert jest: 100% cena brutto.
Ocenie podlegać będzie najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
X. Zleceniodawca zastrzega, że w przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej równoważnych ofert przy
wyborze, Zleceniodawca weźmie pod uwagę termin złożenia oferty, tj. wybierze ofertę złożoną najwcześniej.
XII. Zleceniodawca nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie, nie spełniających postawionych
warunków, nie odpowiadających treści zapytania ofertowego.
XIII. Zleceniodawca poinformuje oferentów w terminie do 3 dni roboczych, licząc od upływu terminu składania
ofert wraz z tym dniem, o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
XIV. Zleceniobiorca zobowiązany jest, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XV. Zamawiający zastrzega, w przypadku uchylania się wybranego Zleceniobiorcy od zawarcia umowy lub
wystąpienia przeszkód do jej zawarcia, prawo wyboru oferty Zleceniobiorcy, który przedstawił następną w
kolejności najkorzystniejszą ofertę, bez ponownego przeprowadzenia postępowania.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Kontakt:
W przypadku pytań proszę o kontakt drogą e-mailową na adres: sekretariat@slowinskipn.pl lub telefoniczną pod
numerem (059) 8117 204. Osoba do kontaktu Kamila Wiewiórska.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.