Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie elewacji wraz z wykonaniem powłoki antygraffiti budynku

Przedmiot:

Czyszczenie elewacji wraz z wykonaniem powłoki antygraffiti budynku

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 551 68 49
krzysztof.antczak@warszawa.wsa.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie elewacji wraz z wykonaniem powłoki antygraffiti budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: WSA/ZP/BA/34/2018

Składanie ofert:
6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do 3 dni przed terminem składania ofert (tj. do dnia 7.08.2018r.). Zapytanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.antczak@warszawa.wsa.gov.pl.
przy ul. Jasnej 2/4

Miejsce i termin realizacji:
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy oraz potwierdzony protokołem odbioru.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa.

Wymagania:
4. W przypadku, gdy realizacja Umowy nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, m.in. takich jak opady deszczu lub inne nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu realizacji umowy.
6. Wizja lokalna: Na wniosek Oferenta przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w klauzuli II ust. 6, Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Przedstawiciel Oferenta może indywidualnie na własny koszt i ryzyko przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia w celu uzyskania dodatkowych informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Oferent do czasu złożenia oferty ma czas na przeprowadzenie wizji lokalnej. Oferenci zgłaszają swój udział w wizji lokalnej, ustalając datę i godzinę przybycia.
II. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym postępowaniu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, otrzymanie w jego

konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do realizacji zamówienia.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
5. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta pn. ,,Czyszczenie elewacji wraz z wykonaniem powłoki antygraffiti budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4" SPRAWA WSA/ZP/BA/34/2018 - nie otwierać przed 10.08.2018r godz. 11.00.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
V. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
1. gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2. który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył poprawnych dokumentów wymaganych w klauzuli III ust. 2,
3. jeżeli niewłaściwe oznaczenie opakowania (zgodnie z wymogami klauzuli IV ust. 2) zawierającego ofertę lub braki lub błędy w tym zakresie spowodują otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem,
4. oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
5. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
6. Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający w toku w wyboru najkorzystniejszej oferty dokona następujących czynności:
1) Zamawiający ustali pozycję rankingową ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert,
2) Zamawiający dokona badania oferty w odniesieniu do oferenta, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w zakresie:
a) spełnienia warunków udziału określonych w klauzuli III oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
b) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
3) w przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,

4) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,
5) Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
a) nazwę i adres oferenta którego ofertę wybrano,
b) nazwę i adres pozostałych oferentów którzy złożyli oferty,
c) cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
d) punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,
e) wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
6) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w/w informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej.
2. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami ust.1.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.
VII. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
5. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania (bez podania przyczyny), w przypadku nieudzielenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Oferentom, którzy? złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności kosztów przygotowania oferty.
VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT: w załączniku

IX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 2/4;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie: nr tel. 22 551 68 49, e-mail: iod@warszawa.wsa.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest związany z udziałem w postępowaniu;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.