Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa, konserwacja i serwis oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wraz z...

Przedmiot:

Obsługa, konserwacja i serwis oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wraz z wykonaniem przeglądów technicznych kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i hydroforowi"

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 /499 06 02, kom.: 602 595 147
jroclawska@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na:
,,Obsługa, konserwacja i serwis oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej
wraz z wykonaniem przeglądów technicznych kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i hydroforowi"
Usługę należy wykonać, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu, ,,Szczegółowym zakresie czynności" - załącznik nr 3 oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zaproszenia.
II. Przedmiot zamówienia oraz zakres prac w szczególności obejmuje:
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa, konserwacja i serwis, a także utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej kotłowni gazowych, instalacji cieplnych (c.o.), instalacji c.w.u. oraz hydroforowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług:
a) wykonanie przeglądów technicznych kotłowni gazowych, celem przygotowania ich do eksploatacji na sezon grzewczy 2018 - 2019, wyszczególnionych w załączniku nr 2 - ,,Formularz cenowy",
b) całodobowa obsługa kotłowni gazowych, c.o., c.w.u i hydroforowi w sezonie grzewczym i w sezonie letnim, wyszczególnionych w załączniku nr 2,
c) wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji cieplnych,
d) utrzymanie właściwych parametrów c.w.u.,
e) wykonywanie drobnych napraw wynikłych w trakcie trwania umowy,
f) zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej,
g) dokonywanie odczytów gazomierzy dla kotłowni gazowych przez okres trwania umowy (jeden raz na koniec miesiąca),
3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie opisanym w załączniku nr 3 - ,,Szczegółowy zakres czynności",
Zakres prac obejmuje:
1) Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 3 - ,,Szczegółowy zakres czynności",
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w miarę potrzeb, ilości i rodzaje instalacji ciepłowniczych, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie trwania umowy, ale nie więcej niż do 10% wartości całego zamówienia. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy,
3) podane ilości mogą ulec zmianie, w granicach określonych powyżej, również w przypadku przejęcia przez ZGM nowych nieruchomości w zarządzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani sporządzania aneksu do umowy,
4) zmniejszenie lub zwiększenie ilości i rodzajów instalacji ciepłowniczych będzie następować od dnia zgłoszenia, przejęcia lub oddania przez Zamawiającego danego obiektu lub nieruchomości,
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części usług objętych zamówieniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku rezygnacji z danego zakresu usług cena ofertowa zostanie pomniejszona o koszt tego zakresu, bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W takim przypadku nie mają zastosowania uwarunkowania określone w pkt. 2,
6) zamawiający ma prawo zmienić wykaz nieruchomości w ramach niniejszego zadania z zastrzeżeniem powyższego,
7) zmiany ilości i rodzajów instalacji ciepłowniczych przeznaczonych do obsługi będą sporządzane w trakcie trwania umowy, w ramach pisemnych korekt wprowadzanych do załącznika nr 2 - ,,Formularz cenowy",
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany danego rodzaju instalacji ciepłowniczej na inny wskazany przez siebie rodzaj instalacji ciepłowniczej wymienionej w ,,Formularzu cenowym" (załącznik nr 2) i zobowiązuje się, że wynagrodzenie za obsługę wymienionej instalacji ciepłowniczej nie będzie niższe niż wynagrodzenie za obsługę instalacji ciepłowniczej podlegającej wymianie,
9) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12 miesięcy gwarancji jakości za świadczony zakres usług i rękojmi za wady wykonania przedmiotu zamówienia, liczone od daty zakończenia wykonania usługi. Natomiast na części zamienne, Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów,
10) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia siłami własnymi, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń, sprzętu i pracowników, a w szczególności własnym transportem, lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych urządzeń, sprzętu, narzędzi, pracowników i środków transportu, jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że będzie korzystał z udostępnionego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, od osób trzecich. Wykonawca może również korzystać z usług podwykonawców, których podał w ofercie,
11) wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych usług, zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania usług związanych z ww. usługami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność BHP,
12) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej kotłowni szczegółowo określonych w załączniku nr 2, celem zapoznania się z ich stanem technicznym.

Dokument nr: DZ/135/2018

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
Oferty można również składać - przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną
na adres: jroclawska@zgm.eu lub faksem na numer: 33 499 06 03 lub 33 499 06 03.
IX. Termin składania ofert:
10. 08. 2018r. do godz. 15:00
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.zgm.eu

Miejsce i termin realizacji:
Termin związania ofertą:
1) termin związania ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert,
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu,
3) za zgodą obu stron umowa w sprawie Zamówienia Odrębnego może być zawarta po upływie terminu związania ofertą .

Wymagania:
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) wykonawca zobowiązany jest do podania w administracji ZGM numerów telefonów kontaktowych. Wykonawca ma dysponować telefonem stacjonarnym w strefie numerycznej 33 oraz telefonem komórkowym,
2) Wykonawca realizujący bieżące prace konserwacyjne zabezpiecza sprzęt, narzędzia i podstawowe niezbędne materiały pomocnicze do konserwacji oraz usunięcia awarii,
3) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w sposób ciągły i bezpośredni kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 5,
4) świadczenie czynności pogotowia technicznego oraz konserwacja - codziennie, w tym, w razie konieczności również w dni świąteczne i wolne od pracy,
5) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 24 godzin od zgłoszenia, przy czym celem zabezpieczenia skutków awarii, działania należy podjąć do 30 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia, a zabezpieczenie awarii i usuwanie usterek winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu telefonicznego zgłoszenia,
6) Wykonawca wykona, przed sezonem grzewczym, w ramach świadczonej usługi jednorazowy przegląd kotłów gazowych polegający na działaniu regulatora RPK-96 oraz pozostałych elementów automatyki kotła wraz z wymianą elektrod jonizujących, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
7) wymaga się, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawił Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, dla osób wymienionych w załączniku nr 6 - ,,Wykaz osób", które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień,
8) Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania swoich pracowników, jak również podwykonawców, którymi się posługuje w trakcie realizacji usługi.
IV. Terminy.
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:
1) Okresy realizacji zamówienia: ......................................................................
a) czasookres jednego sezonu grzewczego trwa 8 miesięcy tj. od 1 września 2018r. do 30 kwietnia 2019r.,
b) czasookres jednego sezonu letniego trwa 4 miesiące tj. od 1 maja 2019r. do 31 sierpnia 2019r.,
c) czasookres obsługi c.w.u. i hydroforowi trwa 12 miesięcy tj. od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.
12 miesięcy
2) Okres gwarancji i rękojmi: ...........................................................................
V. Warunki formalne i merytoryczne:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów wskazanych w ust. V, pkt. 3, ppkt. 1 i 2 niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej w ust. V, pkt. 3 niniejszego zaproszenia,
2) Powyższe dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Należy na kserokopii zamieścić zapis, np.: ,,za zgodność kopii z oryginałem", ,,potwierdzam zgodność kopii z oryginałem" oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.
3. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć, wraz z ofertą następujące dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia :
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 4,
f) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie,
g) dane dotyczące podwykonawców i zakresu prac przewidywanych im do przekazania (rzeczowo i kwotowo); brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez niego zadania skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie zakresu powierzanych mu czynności; wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie,
h) aktualną (tj. taką której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł,
i) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie związania z ofertą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 150 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni,
j) wykaz osób pozostających w dyspozycji wykonawcy do realizacji zamówienia, w którym należy wyszczególnić osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie wykonywaniem robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. ze zmianami) lub dokumenty równoważne. Wykonawca winien dysponować (załącznik nr 5):
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych, w tym uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń gazowych (kotłów gazowych) i instalacji gazowych do 5 kPa wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia uprawnienia lub dokumenty równoważne,
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne ,,E" do obsługi kotłów gazowych w zakresie - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu do 5kPa, konserwacja i naprawa aparatury AKP, konserwacja i naprawa urządzeń sterowania, konserwacja i naprawa instalacji c.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia uprawnienia lub dokumenty równoważne,
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia uprawnienia lub dokumenty równoważne,
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia uprawnienia lub dokumenty równoważne,
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do zajmowania eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia lub dokumenty równoważne,
Wszystkie wyżej wymienione osoby winny posiadać co najmniej 3 letnia praktykę zawodową w wykonywaniu tego zawodu oraz w obsłudze kotłowni gazowych,
k) wykaz wykonanych usług w zakresie obsługi kotłowni gazowych, w tym nie mniej niż 2 realizacje, każda polegająca na obsłudze w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, co najmniej 15 kotłowni gazowych, świadczone w ramach jednej umowy u jednego Zamawiającego, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00 PLN, w budynkach, takich jak budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, hotele, szkoły, szpitale itp., sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 - ,,Wykaz usług". Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej 2 usługi o parametrach określonych powyżej,
l) dokumenty, minimum 2, od Zamawiających dla których były realizowane usługi, potwierdzające, że prace o których mowa w ppkt. k) zostały wykonane z należytą starannością, dokumenty winny zawierać:
- nazwę i adres Zamawiającego zlecającego usługę,
- przedmiot wykonywanych usług (lokalizacja, zakres),
- ocenę wykonania usług dokonaną przez Zamawiającego,
- datę wykonania usług.
Zaleca się, aby Wykonawca złożył wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej jak wyżej. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument wykonawcę wraz z aktualną datą,
ł) oświadczenie o dysponowaniu telefonem stacjonarnym w strefie numerycznej 33 (załącznik nr 1) oraz telefonem komórkowym,
m) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną nieruchomości i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
2) W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. V, pkt. 3, lit. c) i d). Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te składają razem.
3) Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwiec 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami).
4) Zamawiający bezwarunkowo wymaga, aby Wykonawca w formularzu ,,Propozycji cenowej" - załączniku nr 1, podał - wpisał: numer telefonu kontaktowego, numer faksu oraz numer aktualnego adresu poczty elektronicznej.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) obliczyć cenę oferty, uwzględniając przewidywany zakres usługi oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
b) Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe usługi dla poszczególnych kotłowni i hydroforowi określonych w załączniku nr 2, oraz wylicza wartość usługi oddzielnie dla każdej kotłowni, hydroforowi, c.w.u., za jeden miesiąc świadczenia obsługi,
c) w cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie składniki objęte niniejszym zamówienie tj. winien wliczyć przeglądy techniczne, przygotowanie do sezonu zimowego, obsługę, drobne naprawy, konserwację, posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, sprzętu, drobnych materiałów do wykonania usługi, koszty dojazdu itp. (bez materiałów, części, które będą fakturowane i rozliczane oddzielnie),
d) następnie Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje ujęte w ,,Formularzu cenowym". Wartość ta stanowić będzie wartość oferty netto bez podatku VAT.
2) Do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto:
a) cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia z należnymi podatkami, opłatami i upustami. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty,
b) w cenie oferty powinien być uwzględniony transport, wywóz przedmiotu zamówienia, przepychanie pod ciśnieniem, udrażnianie itp.,
c) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto za całość zamówienia,
d) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić,
e) Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone,
f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wszystkie składniki cenotwórcze określone w ,,Formularzu cenowym", Opuszczenie lub nie wyliczenie wymaganych składników ceny jednostkowej, będzie traktowane jako błąd, którego nie można poprawić i spowoduje odrzucenie oferty,
g) cena oferty powinna być podana w złotych polskich (zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której cena podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
3) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i ich konsekwencje w treści oferty. Za podstawę dokonania poprawy przyjmuje się przedstawioną w ofercie cenę jednostkową, a w przypadku złożenia oferty zawierającej cenę ryczałtową, jako właściwą przyjmuje się cenę wyrażoną liczbowo. Nie uznaje się za błędy lub omyłki w obliczeniu ceny dokonanych przez Wykonawcę zaokrągleń, czy też ,,groszową" niezgodność w wyniku wykonanego przez Wykonawcę działania mnożenia bądź sumowania. W tych przypadkach uznaje się, że cena została obliczona prawidłowo.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim,
3) oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę/y upoważnioną/e do składania takich oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę powinno być sporządzone na piśmie i należy je dołączyć do oferty - pod rygorem odrzucenia oferty,
4) ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu,
5) zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana, z zachowaniem ciągłości numeracji i podpisana przez podpisującego ofertę (Formularz oferty),
6) zaleca się, aby poprawki były naniesione czytelnie - w sposób umożliwiający odczytanie błędnego zapisu (np. poprzez jednorazowe przekreślenie błędnego zapisu) i sygnowane czytelnym podpisem lub parafą z imienną pieczątką Wykonawcy,
7) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,
8) oferta musi być w całości spięta lub zszyta.
6. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 9,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 8,
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
1) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena wykonania przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela ADM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego,
2) ranking ofert zostanie ułożony w kolejności zaoferowanych cen - od najniższej do najwyższej,
3) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub błędnie ustalony podatek VAT, będzie przez Zamawiającego odrzucona, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7,
4) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy,
5) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich dokumentów wskazanych w rozdz. V ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków formalnych lub merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 7,
6) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty,
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi:
OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy, tj. poniżej 30 000 EURO (tekst jednolity - Dz. U., poz. 907 z dnia 09. 08. 2013r. ze zmianami oraz Dz. U., poz. 1020 z dn.13.07.2016r. - ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Kontakt:
Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Janusz Baumgart, tel. 33 / 812 42 24, wew. 133 w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, e-mail: jbaumgart@zgm.eu,
b) pod względem proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jolanta Rocławska, tel: 33 /499 06 02, kom.: 602 595 147, e-mail: jroclawska@zgm.eu, w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.