Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie parkingu ograniczonego krawężnikami wykonanego z płyt ażurowych

Przedmiot:

Wykonanie parkingu ograniczonego krawężnikami wykonanego z płyt ażurowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ul. Krótka 1
26-660 Jedlińsk
powiat: radomski
tel./fax (+48 48) 32-13-021
ckj.impr@onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jedlińsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie parkingu ograniczonego krawężnikami wykonanego z płyt ażurowych
III. Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie parkingu ograniczonego krawężnikami wykonanego z płyt ażurowych - 6 miejsc postojowych .Powierzchnia parkingu - 15m xl0m razem 150m" na działce o nr 113 przy Świetlicy w Mokrosęku
Opis przedmiotu zamówienia :
3.1 wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm
3.2 podbudowa z kruszywa łamanego grubości - 20 cm
3.3 podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości - 10 cm
3.3 podsypka cementowo- piaskowa grubości - 6 cm
3.4 krawężniki betonowe o wymiarach 30x15x100 (długość 50m). Wokół utwardzonej powierzchni parkingu,
należy zamontować betonowe krawężniki drogowe
3.5 nawierzchnia z płyty betonowo - ażurowych np. MEBA o wymiarach 60x40x10 - wypełnionych żwirem. Rodzaj tej nawierzchni, umożliwia odprowadzenie wody opadowej w głąb podłoża gruntowego. Płyty należy układać na warstwie podbudowy, zapewniającej nośność, dostosowaną do obciążenia samochodami osobowymi. /Według mapy załączonej do zapytania/
3.6 mechanicznie profilowane i zagęszczane podłoża pod warstwy konstrukcyjne
3.7 roboty ziemne, polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu grubości ok. 55 cm, należą do wykonawcy, który złoży ziemie na wyznaczonym przez inwestora placu. Plac wyznaczony przez inwestora będzie znajdował się w odległości do 10 km od miejsca prowadzonych prac.

Dokument nr: GCKIKF: 3/ZO/2018/ AG

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
a) Miejsce złożenia oferty: siedziba Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk, pokój nr 4 - sekretariat. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
b) Termin złożenia oferty upływa dnia 08.08.2018 do godz. 9:30

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin, warunki płatności za realizację zamówienia :
4. 1 Termin : Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 17 września 2018r. Termin
rozpoczęcia prac zostanie ustalony z wyłonionym wykonawcą drogą e-mailowa, lub telefonicznie.

Wymagania:
4.2 Płatność: Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
V. Sposób obliczania ceny:
5.1 Kryterium wyboru oferty: Kryterium wyboru: 100% cena. /najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
a) Wykonawca określi cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) cena podana w; ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszty dojazdu.
c) cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
d) cena oferty nie podlega waloryzacj i.
e) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić VI .Istotne warunki udziału w zapytaniu :
a) do oferty należy dołączyć wykaz wykonywanych prac budowlanych wg załącznika nr 3
b) polisę OC
c) oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru- formularza stanowiącego załącznik nr 1
d) oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określonym w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
e) Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub drogą e-mailowa w terminie do 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.
f) realizacja usługi nastąpi na podstawie zawartej umowy z wyłonionym Wykonawcą.
g) wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
h) Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie na, którym ma być wykonywany parking oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje do skalkulowania oferty.
i) termin związania z ofertą: 20 dni.
j) okres gwarancji:^ W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, jako najkorzystniejszej
Wykonawca udzieli 48 miesięcy gwarancji i rękojmi na wady. k) niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów, o których mowa
w zapytaniu zostaną odrzucone. 1) oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu
m) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę złożyć należy w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, z dopiskiem ,,Parking przy Świetlicy w Mokrosęku" nie otwierać do dnia 08.08.2018 do godz. 9:30
VIII. Informacje dodatkowe :
a) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym oraz wynik postępowania dostępne będą na stronie Zamawiającego www.ckjedlinsk.pl w zakładce BIP.
b) Zamawiajmy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu
c) Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
d) Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
e) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
f) dopuszcza się możliwość negocjacji ceny i innych parametrów oferty.
g) zawarcie umowy nastąpi według projektu wzoru Umowy Organizatora.
i) Oferent składając ofertę akceptuje treść umowy co stanowi istotny warunek przyjęcia oferty
Załączniki do zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 4 - Projekt umowy/ należy parafować Załącznik nr 5 - Mapa Poglądowa
Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zlecenia na wykonanie w/w prac .

Kontakt:
I X. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcą jest : _Agnicszka Gryzck - tel. 48/321-30-52 email: jedlinskgckikf@vp.pl. ckj.impr@onet.pl: Łukasz Kurek tel. 690-390 012 (pon-pt. w godz. 14:00 - 19:00) email: osir.jedlinsk@interia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.