Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy piłkochwytów przy Szkole Podstawowej

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy piłkochwytów przy Szkole Podstawowej

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
powiat: wołomiński
tel.:+48(22) 761 39 00 fax: +48(22) 781 99 89
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zielonka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konkurs ofert o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na
Wykonanie przebudowy piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Powstańców w Zielonce.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przebudowy piłkochwytów przy Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Powstańców w Zielonce.
Szczegółowy zakres prac :
1. demontaż starych piłkochwytów na dł.ca74,0mb oraz montaż nowych zgodnie z
załącznikiem graficznym nr 1 - "Piłkochwyt B"
2. piłkochwyty mają być wykonane jako ogrodzenie systemowe o wysokości 5,0m
długości 74,0mb z siatki bezwęzłowej ochronnej PP, oczka min 4,5x4,5cmm do max
10x1 Oćm, średnica linki z której wykonana jest siatka 4mm, kolor zielony, słupki
o przekroju min 80x80x3mm i zastrzałami 40x40x3mm. Szkic sytuacyjny stanowi
załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wynagrodzenie wykonawcy robót ma charakter ryczałtowy

CPV: 453420006

Dokument nr: WIZ.ZP.2713.27 .2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2018 r. o godz. 10:15.pok.304 UM

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 09.08. 2018 r. o godz. 10;00
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania do 15 września 2018

Wymagania:
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM (warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków):
Przedstawienie oferty zgodnej ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, poprzez
wypełnienie udostępnionego wzoru formularza ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do starannego i niebudzącego wątpliwości przygotowania
oferty.
Nie zastosowanie się do wskazanych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
uzupełnienia dokumentów.
W przypadku wpływu kilku ofert o najniższej i tej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie,
że wystąpi do Wykonawców, których dotyczyć będzie taka sytuacja, o przedstawienie
pisemnych wyjaśnień/ ofert dodatkowych.
Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się
Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co
najmniej 2 roboty polegające na pracach ogólnobudowlanych lub podobnych
realizacjach o wartości co najmniej 15 000,00 zł każda.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wykaz usług wg załącznika
3 do ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót.
Zamawiający nie uzna przedstawienia protokołów odbioru, wymaga aby były
to referencje lub poświadczenia wykonania robót.
VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem
Wykonanie przebudowy piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Powstańców w Zielonce.
-nie otwierać przed 09.08.2018 roku godz. 10;00
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, parter lub przesłać za
pośrednictwem poczty lub kuriera.
VIII. Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka (bip.zielonka.pl).
IX. Zamawiający ustala formę przekazywania informacji pisemnie, faxem (22/ 781 99 89)
lub drogą elektroniczną (e-mail: zam.publiczne@zielonka.pl), przy czym dwie ostatnie
wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
X. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
XI. Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
XII. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I INNE ZAŁĄCZNIKI:
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty (wypełnionego i podpisanego formularza
ofertowego) następujące dokumenty:
Oświadczenie, że Wykonawca:
posiada niezbędne uprawienia do wykonywania prac i czynności będących
przedmiotem zamówienia wymaganymi przez przepisy prawne (jeśli dotyczy);
dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym
i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
nie zalega z opłacaniem składek na ZUS i US (zgodnie z załączonym wzorem).
Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, konieczne jest załączenie do oferty
oryginału (lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy
XIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, bez podawania
przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.