Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Otwarta Strefa Aktywności

Przedmiot:

,,Otwarta Strefa Aktywności

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów
powiat: przysuski
tel. 048 672 70 22, fax 048 672, 70 23
hanna.kobylka@rusinow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rusinów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Otwarta Strefa Aktywności w centrum miejscowości Rusinów"
2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem inwestycji objętym projektem zagospodarowania terenu jest wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (w wersji podstawowej) zlokalizowanej w centrum miejscowości Rusinów, w skład której wejdą: urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia sportowe, rekreacyjne i pomocnicze, nasadzenia krzewów oraz wykonanie nawierzchni trawiastej.

Szczegółowy zakres robót określono w projekcie budowlanym.
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).
Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

2.3. Wykonawca ma obowiązek:

- zabezpieczyć teren robót z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia;

- wykonać roboty terminowo;

- chronić mienie znajdujące się na terenie robót oraz zapewnić odpowiednie warunki bhp;

- informować Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, lub opóźnienie terminu wykonania robót;

- zgłosić roboty do odbioru końcowego oraz uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad;

- uporządkować teren po wykonaniu przedmiotu umowy.

2.9. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca wywiezie poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 stycznia 2012 roku o odpadach tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 21).

2.10. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić 5 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

Czas trwania okresu rękojmi za wady strony udzielają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

2.11. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

CPV: 37440000-4, 45112720-8

Otwarcie ofert: 12. Miejsce i termin odczytania ofert:

- odczytanie treści ofert nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, Sala Konferencyjna.

Składanie ofert:
4.5. Ofertę można złożyć również drogą e-mailową na adres: hanna.kobylka@rusinow.pl lub faxem: 48 6727025 wew.26.
8.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 - Sekretariat, osobiście, lub pocztą na adres Zamawiającego lub drogą e-mailową na adres hanna.kobylka@rusinow.pllub faxem: 48 6727025 wew.26.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 09.10.2018 r.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania ofert.

4.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

4.2. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną.

4.3. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

Oferta na ,,Otwarta Strefa Aktywności w centrum miejscowości Rusinów"

4.4. Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 10.08.2018 r. godz. 10.30.
4.6. Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

4.6.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

5.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający poprawia w ofercie:

6.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,

6.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych pomyłek, zamawiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 6.3 Zapytania cenowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku ,,formularz ofertowy".
9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

9.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

9.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

9.3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

9.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższej ceny

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 13.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 14. Unieważnienie postępowania: 14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach: 14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu; 14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kontakt:
7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Hanna Kobyłka, tel. 48 6727022 wew. 25, e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.