Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Materiały do montażu klimatyzatorów

Przedmiot:

Materiały do montażu klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
063 247 54 89
lewandowska.jolanta@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,475257,632d79cd6eb3d65dd24ee8ba2eaa3532.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EZ15-Materiały do montażu klimatyzatorów.
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty
1. Przedmiot zamówienia:
a) według wykazu - szczegóły w załączniku: (Wykaz materiałów).
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) materiały muszą być fabrycznie nowe,
b) do materiałów należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru (atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itp.).
c) warunki gwarancyjne - w treści oferty należy podać okres gwarancji liczony w miesiącach, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu).
3. Warunki dostawy:
a) termin dostawy: do 5 dni od daty doręczenia zamówienia; inny (dłuższy) termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty,
b) miejsce i godziny dostaw: wyłącznie w dni robocze, Magazyn M07 w godzinach 6:00 - 13:00 (adres:62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Biurowiec 5, telefon: 63 247 54 37),
c) transport na koszt Dostawcy,
d) termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury,
e) wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) w przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4. Oferty:
a) oferty będą przyjmowane do dnia 08.08.2018 godz. 11:00,
b) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c) oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
d) oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu,
e) oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
f) w treści oferty należy podać okres gwarancji liczony w miesiącach, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu),
g) jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty,
h) otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
i) zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
5. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
b) oświadczenie o wypełnieniu przez Dostawcę/Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
6. Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
7. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy lub braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
b) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy),
c) odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców,
d) odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00,
e) odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
f) zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
g) zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
h) swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
i) częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji,
j) odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
k) zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.),
l) w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
m) żądania od Dostawcy pisemnego potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
n) w przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
8. Pozostałe:
a) pytania w sprawach technicznych kierować do: Mariusz Andrzejewski tel.722 117 277 lub Andrzejewski.Mariusz@pakgornictwo.com.pl
b) komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, fax''''em oraz pocztą elektroniczną,
c) złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://kwbkonin.logintrade.net/rejestracja/, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych zamieszczonej w niniejszym zapytaniu ofertowym,
d) złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
f) dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
g) oferent składając ofertę oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT,
h) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej,
i) dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
j) w celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
9. W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności materiału, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. WOREK Z WŁÓKNINY D/ODKURZ. GAS 35L SFC+ 5 szt.
2. FILTR PES BOSCH D/GAS 35 L SFC+ 1 szt.
3. TABLETKI DRAIN TABS 18SZT. ERRECOM 1 szt.
4. ŚRODEK DRIZZLE 1000ml ERRECOM 1 szt.
5. PASTA USZCZ. LEAK LOCK EZ-125 3 szt.
6. PODKŁADKA ANTYWIBR. IVENSIS IPOAM 0502PT 80 szt.
7. WSPORNIK D/KLIMAT. 450X100mm PVC EX.C83 15 szt.
8. Taśma alumin. izolacyjna zbrojona 50mm 6 szt.
9. KORYTKO KABL. 0912BCF 9X6,5_L=200cm PVC 20 szt.
10. ZŁĄCZKA NASTAWNA PVC 0903ST 50 szt.
11. NAROŻNIK ZEW. 0906AE PVC 90mm 12 szt.
12. NAROŻNIK WEW. PVC 90mm, 0905AI 10 szt.
13. ŁUK 90mm PVC 0907CP 10 szt.
14. DEKIEL 90mm PVC 0908TT 10 szt.
15. KOLANO PRZYŚCIENNE 90mm PVC 0909CM 10 szt.
16. PRZEJŚCIE ŚCIENNE 90mm PVC 0910PM 10 szt.
17. OPASKA ŁĄCZĄCA 90mm PVC 0904GC 10 szt.
18. KORYTKO KABL. LS 40X40 L=2000mm PVC 10 szt.
19. KORYTKO SERWISOWE 25X25 L=2000mm 0312BC 20 szt.
20. MOCOWANIE PODSTAWY HAKOM A.12 20 szt.
21. TRÓJNIK FI 20 PVC RDP20-T 10 szt.
22. KLIPS MONTAŻOWY FI 20 RDP20-CL 50 szt.
23. ZŁĄCZKA FI 20 PVC-U RDP20-CSSR 10 szt.
24. ŁĄCZNIK PROSTY D/RURY FI 20 PVC RDP20XT 30 szt.
25. KOLANO D/RURY 45ST. FI 20 PVC RDP20C45 15 szt.
26. KOLANO D/RURY 90ST. FI 20 PVC RDP20C90 30 szt.
27. RURA RDP20 D/ODPROWADZENIA SKROPLIN 2mb 40 szt.
28. Kołki rozporowe fi 6mm 300 szt.
29. Kołek rozporowy fi 8x50 200 szt.
30. Kołek rozporowy 10 wkr. 6x60KL 100 szt.
31. Pianka montażowa wężykowa poj. 750 ml 8 szt.
32. TRÓJNIK 90mm PVC 0913DT 5 szt.
33. SILIKON AKRYLOWY 6 szt.
34. RURA CHŁODZ. OTUL. 1m 3/8"X0,8mm MIEDŹ 100 mb
35. RURA CHŁODZ. OTUL. 1m 1/4"X0,8mm MIEDŹ 150 mb
36. TULEJA STALOWA WBIJANA TSW-08 100 szt.
37. TULEJA STALOWA WBIJANA TSW-10 70 szt.
38. KOTEW CHEMICZNA AMPUŁKA M10 MAXIMA 20 szt.
39. AMORTYZATOR PŁASKI MP-4E 100X100mm 16 szt.
40. KOŁEK D/STYROPIANU FIDO-50 PRIEN 100 szt.
41. Włóknina czyszcząca (111mb) WURTH 4 szt.
42. KOŁEK D/PŁYT KART-GIPS. GKW FI 10/3,5X60 300 szt.
43. KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 12X200mm 60 szt.
44. UCHWYT D/KLIMAT.Z POZIOM. MS 257 RODIGAS 17 szt.
45. AMORTYZATOR D/KLIMAT. FI 50mm GUMA 40 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ15-Materiały do montażu klimatyzatorów."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z3355/15175

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 08- 2018 13: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
08- 08- 2018 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
06- 08- 2018 13: 00

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jolanta Lewandowska
tel: 063 247 54 89
e-mail: lewandowska.jolanta@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.