Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kontenera magazynowego

Przedmiot:

Zakup kontenera magazynowego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel : 48 77 4080500 fax : 48 77 4332705
zp_nysa@op.onet.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice.
LOKALIZACJA : Goświnowice ul. Radzikowicka 8A
1. Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę i montaż,
2. Opis i wymagania techniczne kontenera magazynowego o konstrukcji stalowej:
o szerokość: 3,2 m,
o długość (głębokość): 10 m,
o dach dwuspadowy na boki,
o blacha akrylowa, kolor dachu: BTX_6701, kolor ścian i bramy: BTX_5703,
o brama uchylna, św. 2,2m,
o konstrukcja z kątowników zimno giętych pomalowanych farbą podkładową 40 x 40mm gr. ok. 2,5mm, -podane wymiary mogą być zbliżone,
o blacha trapezowa akrylowa: trapez na dachu T-14 , na ścianach i bramie T-7, gr. 0,4mm ( dopuszcza się zastosowanie cieńszej blachy).
3. Ogólne wymagania dla kontenera magazynowego o konstrukcji stalowej:
- zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane w opisie. Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
205 (II piętro) w dniu 10.08.2018r. o godzinie 11.10

Składanie ofert:
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat
Burmistrza Nysy pok. nr 102 ( I piętro) - do dnia 10.08.2018 r. do godziny 1100
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
,,Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice."
Nee otwieraćprzed dniem: 10.08.2018 r. godzina 11.10

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia : 28.09.2018r.
www

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
*) niepotrzebne wykreślić
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca obowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
3) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,
4) certyfikaty i dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1
5) specyfikacje techniczne, karty katalogowe powinny zawierać: rysunki lub zdjęcia oferowanych wiat ich wymiary , kolorystykę, rodzaj zastosowanych materiałów i sposób zamocowania do podłoża.
7. Termin związania ofertą.
wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. y agania podsta o e.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Cena ofertowa brutto musi być rozbita na poszczególne ceny jednostkowe urządzeń zabawowych.
Na wskazany budynek wolnostojący należy dołączyć do oferty certyfikat oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, zgodne z aktualnymi normami PN-EN.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena(C) 100 % 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) = ---- o Max (C)
Ci
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Kontakt:
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Krzywoń, email : zp_nysa@op.onet.pl, fax. 77 4080553.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.