Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wypełnienia bramy wjazdowej i furtki

Przedmiot:

Wymiana wypełnienia bramy wjazdowej i furtki

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach.
ul. Wita Stwosza 7
40-282 Katowice
powiat: Katowice
Telefon: 32 6061 301; faks: 32 6061 302;
cuw@cuw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wymiana wypełnienia bramy wjazdowej i furtki do Miejskiego
Przedszkola nr 55 od ul. Szeptyckiego w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach.
Zestawienie planowanych do wykonania robót zawiera przedmiar robót oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia(w załączeniu).
Uwaga! Przedmiary robót Zamawiający przekazuje wyłącznie w celach pomocniczych dla skalkulowania ceny
oferty.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych,
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
a. zapewnić, aby każda z osób działająca w jego imieniu dla wykonania umowy, w tym podwykonawcy, posiadała
identyfikator osobisty, z nazwą wykonawcy, imieniem i nazwiskiem i podobizną w kolorze;
b. dostarczyć Zamawiającemu - przed przystąpieniem do wykonywania umowy - imiennej listy wszystkich osób,
które działać będą w imieniu wykonawcy na terenie jednostki oświatowej,
jako osób uprawnionych;
c. do odnotowywania obecności na terenie jednostki oświatowej osób działających w imieniu wykonawcy -
wpisem na imiennej liście;
d. Zamawiający zastrzega, że niezastosowanie się do wyżej określonych reguł porządkowych może skutkować
tym, że wykonawca, jego lub podwykonawcy pracownicy, doznają ograniczeń wstępu na teren jednostki
oświatowej, jako osoby nieuprawnione, lub wstęp ten w ogóle nie będzie możliwy.

Dokument nr: ZP/782/2018

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w dniu 10.08.2018 r.,
o godz. 10;45, w pokoju III.

Składanie ofert:
14. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem wykonawcy, należy złożyć
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w kancelarii pok. nr 10, do dnia 10.08.2018 r. do
godziny 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2018 r.

Wymagania:
5. Składając ofertę należy wypełnić jej formularz (załącznik nr 1), dołączając oświadczenie o
spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2).
6. Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty
na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
7. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość
wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
8. Dokumenty obce, nie wystawiane przez wykonawcę, powinny być złożone w formie kopii
kserograficznej, podpisanej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
10. Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
11. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie suma punktów uzyskanych w powyższym
kryterium oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 5. Ocena ich spełnienia
dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-jedynkowym, tj. ,,spełnia-niespełnia"); niespełnienie
chociażby jednego z postawionych warunków (brak wymaganych dokumentów lub ich niezgodność
z opisanymi wymaganiami Zamawiającego), spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej,
niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia lub
wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby
odrzuceniu.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty najkorzystniejszej, jeżeli
wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia
umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.
15. 0 wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania pisemnie, za
pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach przetargu dostępna również będzie na
stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść ,,Ogłoszenia o przetargu" w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
17. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa.
18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.
19. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
19.1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
19.1.1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 7, kod pocztowy 40-014,
e-mail: sekretariat@cuw.katowice.pl,
tel.(32)-6061301.
19.1.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cuw.katowice.pl; tel.(32)-6061328.
19.1.3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzjelenia zamówienia publicznego o numerze
referencyjnym ZP/782/2018, pn. ,,BO -"Płotkowo-kredkowo" w Miejskim Przedszkolu nr 55
w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46, ul. Granicznej 27".
19.1.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego w którym
zakończona została realizacja postępowania.
19.2. Informuje o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawie do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawie
do przenoszenia danych.
19.3. Informuje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza
przepisy RODO.
19.4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, a ich niepodanie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie zamówienia jest Marian Mazur,
tel. 32 494 06 43 dni robocze od 7.30 do 15.30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.