Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa serwisowa oraz przeglądy 1 sztuki urządzenia UPS

Przedmiot:

Obsługa serwisowa oraz przeglądy 1 sztuki urządzenia UPS

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Warszawska Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 234 60 27
zamowienia.cziitt@pw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa serwisowa oraz przeglądy 1 sztuki urządzenia UPS Socomec typu Delphys BC 200 kVA w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie"
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa oraz 2 przeglądy 1 sztuki urządzenia UPS Socomec typu Delphys BC 200 kVA w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Dokument nr: CZIiTT.DORG.262.24-1.2018, CZIiTT-BU-18/2018

Składanie ofert:
10. Formularz oferty wraz z załącznikami należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia.cziitt@pw.edu.pl, a w temacie wiadomości podać ,,Procedura CZIiTT-BU-18/2018 - Oferta na obsługę serwisową i przeglądy UPS".
11. Termin składania ofert: 10 sierpnia 2018 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Okres świadczenia usług od 01.10.2018 r. do 31.12.2020 r.

Wymagania:
IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2;
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcom.
3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia są określone w załączniku nr 2.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu:
1. Dysponuje i skieruje do realizacji co najmniej dwie osoby, posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D do 1kV. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac, personel zapoznał się z DTR, instrukcjami i zaleceniami producenta.
2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była usługa obsługi serwisowej urządzenia UPS Socomec przez okres minimum 12 miesięcy;
3. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 tys. zł.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części V.1, Zamawiający wymaga złożenia:
a) wykazu co najmniej 2 osób, którymi Wykonawca dysponuje i skieruje je do realizacji niniejszego zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D do 1kV, sporządzonego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3,
b) dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby ujęte w ww. wykazie uprawnień, tj. świadectw kwalifikacyjnych E i D do 1kV.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części V.2, Zamawiający wymaga złożenia:
c) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, okresu realizacji i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, sporządzonego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4,
d) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części V.3, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 tys. zł.

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 5.
2. W celu porównania ofert, Zamawiający wymaga podania wartości za 2 przeglądy.
3. Wszystkie ceny muszą być podane z dokładnością do jednego grosza.
4. W Formularzu oferty należy podać NIP i REGON Wykonawcy. Umożliwi to Zamawiającemu pobranie z odpowiedniego rejestru dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
5. Do Formularza oferty należy załączyć dokumenty wymienione w części VI.
6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Kopie wszelkich dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
12. Termin związania ofertą: 21 dni, licząc od terminu składania ofert.
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie następującego kryterium: cena - 100%.
2. Jeżeli okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający poprawi je, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców pocztą elektroniczną o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a decyzję w sprawie wyboru Wykonawcy wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty w postępowaniu/unieważnieniu postępowania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia oferty w Sekretariacie ogólnym (recepcji) CZIiTT PW, czynnym w dni powszednie w godz. 8:00-16:00, w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Dział Organizacyjny, 00-614 Warszawa, ul. Rektorska 4
,,Procedura CZIiTT-BU-18/2018 - Oferta na usługę serwisową i przeglądy UPS".
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać jako najkorzystniejszą ofertę zajmującą kolejną pozycję w rankingu ocenionych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania.
6. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.
IX. Sposób porozumiewania się i inne postanowienia
1. Korespondencja z Wykonawcami jest prowadzona drogą elektroniczną, przy czym na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania wniosku, oświadczenia lub dokumentu w formie skanu. W każdym przypadku, Strony zobowiązane są do podawania w temacie wiadomości znaku procedury: CZIiTT-BU-18/2018.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest p. Renata Dębowska, adres poczty elektronicznej: zamowienia.cziitt@pw.edu.pl, tel. 22 234 60 27.
3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
4. Godziny pracy Zamawiającego: 08:00 - 16:00, w dni robocze.
5. Jeżeli przekazanie informacji, np. wniesienie pisma, przesłanie e-maila, nastąpi po godzinie 16:00, to Zamawiający przyjmie jako datę doręczenia, następny dzień roboczy.
6. Dni robocze to dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustanowione przez Zamawiającego jako dni wolne od pracy.
7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania od niego wiadomości.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji gdy:
1) cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką przeznaczył na realizację zadania,
2) nie wpłynęła żadna oferta,
3) zaistniały okoliczności powodujące, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Kontakt:
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest p. Renata Dębowska, adres poczty elektronicznej: zamowienia.cziitt@pw.edu.pl, tel. 22 234 60 27.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.