Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ogrodzenie terenu

Przedmiot:

Ogrodzenie terenu

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel., fax +48 25 756-25-00
inwestycje@minskmazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do
złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej
w Zamienili wraz Z rozbiórką elementów istniejących

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem postępowania ofertowego jest demontaż części istniejącego ogrodzenia oraz
wykonanie nowego przy Szkole Podstawowej w Zamieniu na działce o nr ewid. 290/6 i
296/4, polegające na wykonaniu poniższych prac:
a) Demontaż ok. 194,0 mb ogrodzenia z płyt betonowych oraz ogrodzenia z siatki
wraz z transportem na wskazane miejsce przez Zamawiającego (plac w
Stojadłach),
b) Wykonanie 194,0 mb nowego ogrodzenia panelowego, ocynkowanego
malowanego proszkowo w kolorze zielonym, o wys. 153 cm i śr. drutu 4 mm ,
c) Wykonanie 194,0 mb podmurówki betonowej cegiełkowej pod ogrodzenie o
wym. 2,46 x 0,30m,
d) Wykonanie 50,0 mb ogrodzenia panelowego ocynkowanego, malowanego
proszkowo w kolorze zielonym o wys. 123,0 cm i śr. drutu 4 mm wraz z
podmurówką betonową cegiełkowy 2,46 x 0,30 m
e) Montaż bramy dwuskrzydłowej o szer. 5,0 m i wys. ok. 1,23 m, panelowej w
kolorze zielonym, ocynkowanej, malowanej proszkowa z możliwością zamykania
na kłódkę wraz z wykonaniem ławy fundamentowej pod bramę,
0 Słupki z profili stalowych o przekroju ok.40x40 mm bądź 40x60 mm ustawione
nie rzadziej niż co 2,5 m
g) Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie,
h) Wszystkie materiały niezbędne do montażu np. beton do unieruchomienia
słupków muszą być wkalkulowane w cenę.
Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się dokonanie
oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto w cenie oferty
wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

Dokument nr: RI.271.3.32.2017

Składanie ofert:
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Do 8 sierpnia 2018r do godz. 10;00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102,
fax. 25 756 25 50 lub na adres Emil: inwestycje@minskmazowiecki.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2018r.

Wymagania:
III. Zasady sporządzania oferty
Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto
wykonania przedmiotu zamówienia.
Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po
stronie Oferenta.
IV. Gwarancja:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego..
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u)
powiadomienia przez Zamawiającego.
V. Inne wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania.
VI. Warunki płatności:
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).
Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w
terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
VII. Termin związania ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
VIII. Kryterium oceny ofert: 100% cena

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja
Lipińska oraz Ewelina Bajszczak- referat ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.