Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej

Przedmiot:

Remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie - zamówienie podobne
. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie - zamówienie podobne, który obejmuje: ? remont korytarzy i sal zajęć 2) Zakres robót budowlanych: ? przygotowanie malowanych pomieszczeń do wykonywania prac tzn. przeniesienie sprzętów, mebli i innych elementów wyposażenia placówki we wskazane przez Dyrektora miejsce, ? zabezpieczenie pozostałych w pomieszczeniach sprzętów i wyposażenia takich jak: oprawy oświetleniowe, okna wraz z parapetami, drzwi, podłogi itp., ? wymiana pokrycia podłóg z wykładzin elastycznych z PCV z przygotowaniem podłoża, ? przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie i oczyszczenie zabrudzeń, likwidacja wykwitów i zacieków, usunięcie luźnych i odparzonych fragmentów powłok malarskich i tynków, uzupełnienie i likwidacja uszkodzeń tynków poprzez szpachlowanie, zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym, ? dwukrotne malowanie ścian do uzyskania jednolitego koloru farbą lateksową do wysokości ok. 2,0m, kolor do ustalenia z Dyrektorem placówki, ? dwukrotne malowanie ścian do uzyskania jednolitego koloru farbą emulsyjną powyżej wysokości 2,0 m, kolor do ustalenia z Dyrektorem placówki, ? dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną kolor biały, ? dwukrotne malowanie farba lateksową osłon grzejników i parapetów, ? roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania w/w prac, ? prace porządkowe tj. mycie okien, podłóg itp. ? wywóz zdemontowanych elementów na odległość do 30 km, ? wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: świadectwa dopuszczenia (certyfikaty, atesty, deklaracje) do obrotu oraz stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane na zastosowane materiały, świadectwa zgodności wbudowanych materiałów z dokumentami odniesienia, oświadczenie kierownika budowy/robót: o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu remontu. 3) Wymagania związane z realizacją zamówienia a) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej ? Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2017.1579 ze zm.). ? Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. ? Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących roboty posadzkarskie, malarskie, w trakcie realizacji zamówienia. ? Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. b) Pozostałe wymagania ? Realizacja robót winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. ? Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia istniejącego wyposażenia placówki. ? Kolory farb i wykładzin podłogowych należy przed zamówieniem uzgodnić z Dyrektorem placówki. 4) Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określa również: ? Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia; ? Wielobranżowy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia; ? Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do Zaproszenia

CPV: 45000000-7, 45453000-7,, 45442100-8

Dokument nr: 500186413-N-2018, KZP-XII-WZP.271.80.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Podstawa faktyczna: ? Postępowanie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego; ? Zamówienie podobne zostało przewidziane w sekcji II pkt 2.7 ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 560623-N-2018 z dnia 21.05.2018) dla zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym udzielonym Wykonawcy 27.06.2018r., w zakresie wykonania remontu korytarzy i sal zajęć; ? Wartość szacunkowa w/w zamówienia podobnego wynosi 99 592,83 zł, co nie przekracza przewidzianego progu 129 709,08 zł netto; ? Do negocjacji zaprasza się dotychczasowego Wykonawcę robót budowlanych, tj. LIMEX PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-766) przy ul. Fordońskiej 393, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000229664, NIP 554 26 27 548, REGON 340003430- Postępowanie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

LIMEX PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-766) przy ul. Fordońskiej 393

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.