Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi gminnej

Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żegocina
Żegocina 316
32-731 Żegocina
powiat: bocheński
Tel. 14/648-45-20 fax. 14/613-20-36
gmina@zegocina.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Żegocina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Remont drogi gminnej nr K580377 ,,Żarnówka" w miejscowości Łąkta Górna w km 0+900-1+400
Zamówienie obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) roboty ziemne,
c) formowanie i zagęszczenie nasypów,
d) zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi,
e) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
f) wykonanie podbudowy - warstwa dolna i górna z kruszyw łamanych,
g) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
h) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej,
i) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową mechanicznie,
j) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
k) oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 oraz opis techniczny - załącznik nr 4 do zapytania.

Dokument nr: UG.271.19.ZO.2018

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina, w terminie do dnia 10.08.2018 r., do godziny 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia wykazał się zdolnością techniczną i zawodową, a mianowicie:
1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał,
Strona2
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, odbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 70.000 złotych brutto oraz dołączy dokument określający, że robota została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, np. referencje.
2) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy dróg. Ponadto przedstawi informację o podstawie do dysponowania tą osobą do wykonania przedmiotu zamówienia.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU:
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do zapytania.
3) Uprawnienia osoby, która sprawować będzie funkcję kierownicze w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy dróg).
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oryginał zobowiązania (wskazujący jakie są to zasoby) podpisany przez podmiot udostepniający załącza wykonawca do oferty.
2. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1 składane przez wykonawcę:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1,
2) Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) Kosztorys ofertowy.
Strona3
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi - zostanie odrzucona.
3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta aby zapobiec jej rozkompletowaniu.
4. Konieczne jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie pozycje z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu (np. referencji) musi być ona opatrzona zapisem ,,za zgodność z oryginałem" i być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z niedoręczeniem oferty.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316
Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro - Remont drogi gminnej nr K580377 ,,Żarnówka" w miejscowości Łąkta Górna w km 0+900-1+400
UWAGA: nie otwierać przed 10.08.2018 r., godziną 11:00
b) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.
c) Oferta złożona po terminie tj. po dniu 10.08.2018 r. po godzinie 11:00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.
8. KRYTERIA WYBORU OFBRTY I ICH ZNACZENIE
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - 90%
b) Okres gwarancji i rękojmi - 10%
Strona4
Cena i okres gwarancji oraz rękojmi oferty zostaną przeliczone na wartości punktowe.
Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:
najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert
ilość punktów dla kryterium ceny = --------------------------------------------- x 90 pkt
cena brutto
rozpatrywanej oferty
Przez ,,cenę" Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie
okres gwarancji i rękojmi
oferty rozpatrywanej
ilość punktów dla kryterium okresu gwarancji i rękojmi = -------------------------------------------- x10 pkt
najdłuższy okres gwarancji
z rozpatrywanej oferty
Przez ,,okres gwarancji i rękojmi" Zamawiający uznaje udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy natomiast maksymalnie 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót na użyte do odbudowy materiały oraz wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanego okresu gwarancji i rękojmi w tych granicach.
W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane lub nie podania tego okresu w ogóle oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA ZLECENIA:
1) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
a) Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
b) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem zlecenia Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.
2) Wynik zapytania ofertowego zostanie podany na stronie internetowej Zamawiającego. (www.zegocina.pl w zakładce BIP - Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko wyłonionego Wykonawcę.
4) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o Wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Zamawiającego.
Strona5
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
9) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów.
10) Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy i ma ona stanowić wynagrodzenie wykonawcy za realizację całego zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
10. INFORMACJĘ DODATKOWE
1) Warunki płatności: jedna faktura po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia płatna w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
2) Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
3) Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.
5) Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Żegocina z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 32-731 Żegocina, tel. 14 648-45-20, e-mail: gmina@zegocina.pl , strona internetowa: www.zegocina.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Remont drogi gminnej nr K580377 ,,Żarnówka" w miejscowości Łąkta Górna w km 0+900-1+400 prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) w trybie zaproszenia do złożenia oferty;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej ,,ustawa";
Strona6
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Bujak, tel. 14/648-45-42, e-mail: przetargi@zegocina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.