Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów...

Przedmiot:

Przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu i odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych"

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o.
ul. Igielna 13
50-117 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71-7359301 Faks: 71-7359300
zamowienia@nszw.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu i odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia są:
a) przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, osadników oraz
b) dodatkowe czyszczenie wraz z przeglądem eksploatacyjnym separatorów oraz odstojnika na wezwanie Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres i warunki udzjelenia zamówienia opisane są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

CPV: 90.64.00.00-5

Składanie ofert:
1. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia proszony jest o złożenie pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00.
1) w siedzibie Spółki - tj.: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław lub
2) jej przesłanie na adres siedziby Spółki - tj.: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław. UWAGA:
1) W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu ofert do siedziby Spółki.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawcy mogą składać oferty w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany pocztą elektroniczną) na adres: zamowienia@nszw.pl pod warunkiem, że oferta w formie elektronicznej dotrze do biura Spółki w terminie wyznaczonym na składanie ofert, a oferta w formie oryginału zostanie dostarczona do siedziby Spółki nie później niż w terminie do 3 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce świadczenia usługi: teren zewnętrzny szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
Zamówienie będzie realizowane w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty umownej z tym, że w czasie trwania umowy zostaną wykonane:
1) trzy przeglądy budowlane separatorów tłuszczu i oleju wraz z przeglądem eksploatacyjnym oraz czyszczeniem separatorów zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
b) kwiecień 2019 r.,
c) kwiecień 2020 r.,
2) trzy przeglądy eksploatacyjne separatora tłuszczu oieju i odstojnika zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) październik 2018 r.
b) październik 2019 r.
c) październik 2020 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają doświadczenie do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów tłuszczowych i ropopochodnych firmy Ecol-Unicon, o łącznej wartości zamówień co najmniej 5 000 zł netto;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie osoby spełniające następujące wymagania:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - dotyczy przeglądu budowlanego separatorów;
3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4) posiadają zezwolenie/decyzje w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z grupy:
o 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach,
o 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach.
2. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. Koperta lub opakowanie powinny być opisane według następującego wzoru:
OFERTA
,,Przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu i odstojników instalacji sanitarnych i
deszczowych"
Zamawiający: Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Wykonawca:..........................................(nazwa i adres)
3. Oferta powinna zawierać:
1) w formie oryginału: wypełniony Formularz oferty - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) w formie oryginału: wypełniony Formularz cenowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 a do zaproszenia.
3) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę: wykaz wykonanych usług - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. Do wykazu należy załączyć dowody, potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie.
4) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę: wykaz wykonanych osób - wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
5) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę: dowód zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej.
6) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę: decyzja w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z grupy:
o 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach,
o 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach.
4. W celu porównania ofert Zamawiający zakłada następujące wartości, które należy uwzględnić przy kalkulacji oferty:
1) maksymalna zakładana ilość przeglądów eksploatacyjnych - 3 szt.;
2) maksymalna zakładana ilość przeglądów budowlanych - 3 szt.;
3) zakładana maksymalna ilość m3 do odpompowania substancji tłuszczowych - 90 m3;
4) zakładana maksymalna ilość m3 do odpompowania substancji ropopochodnych - 90
m3.
5. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów - kopie dokumentów winny być opisane zwrotem ,,za zgodność z oryginałem" oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby dokonującej poświadczenia. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu osoby dokonującej czynności poświadczenia w szczególności imienną pieczątką.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
V. POZOSTAŁE INFORMACJE.
1. Nie przewiduje się zaliczki na poczet wykonywanego zamówienia.
2. Oferty nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem punktu V.3. niniejszego zaproszenia.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów oraz prawo wezwania Wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do negocjacji cen oraz warunków realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.
5. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert, nawet w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania.
VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej ,,RODO"), informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych przez Wykonawcę w ofercie oraz we wszelkich dokumentach przedłożonych (w tym wytworzonych) przez Wykonawcę w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest ,,NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50- 117 Wrocław.
2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: krzysztof.kiniorski@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu i odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych", w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i udzjelenia zamówienia wybranemu Wykonawcy.
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami Wykonawcy w związku z toczącym się postępowaniem lub zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania:
a) w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późniejszymi zmianami),
b) w związku z przeprowadzaniem czynności kontrolnych, realizowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5) Dane osobowe podlegają również udostępnieniu właściwym organom uprawnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) Udostępnieniu nie podlegają dane skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
7) Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania przechowywane będą, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8) Obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób fizycznych w zakresie wynikającym z zaproszenia do złożenia oferty jest wymogiem określonym w ustalonych przez Zamawiającego warunkach udziału w postępowaniu, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w
razie wyboru oferty Wykonawcy - realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.
10) Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do.
a) dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią zaproszenia do złożenia oferty;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
6. Zapytania do treści zaproszenia należy kierować na numer: +48 71 73 59 300 lub na adres: zamowienia@nszw.pl.
7. Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Spółki. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Sylwia Marciniak.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.