Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych emulsja i grysami

Przedmiot:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych emulsja i grysami

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
powiat: lipski
Tel. (048)3780048, fax. (48) 3780175
umig@Iipsko.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
. Przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych emulsja i grysami w ilości szacunkowej 700 m".
1) Remonty nawierzchni dróg będą wykonywane:
- w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami
- mieszankami mineralno - bitumicznymi asfaltowymi standard III wraz z mechanicznym obcięciem krawędzi.
2) Powierzchnia remontowanej nawierzchni asfaltowej szacunkowo wynosić będzie 700 m2 w tym:
a) W technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami:
- 400 m" płytkich uszkodzeń do 2 cm
- 300 m" średnich uszkodzeń powyżej 2 cm
3) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i służyć będą jedynie do porównania ofert. Ostateczna ilość remontowanych nawierzchni asfaltowych wynikać będzie z obmiarów powykonawczych.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2018 r., do godz.l0:00 w kancelarii zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, pokój nr 33. I piętro lub przesłać faksem na numer (48) 3780175, e-mailem na adres umig@Iipsko.eu

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
a) od podpisania umowy do: 28.09.2018 r.

Wymagania:
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca zobowiązany jest do podania w swej ofercie ceny brutto za remont 1 m2 nawierzchni o:
- płytkich uszkodzeniach do 2 cm
- średnich uszkodzeniach powyżej 2 cm
a następnie przemnoży je przez szacunkowe ilość remontowanych nawierzchni i otrzymane wartości zsumuje co stanowić będzie cenę oferty.
5. Kryteria wyboru oferty: -cena 100%
Zamawiający wybierze ofertę, której cena będzie najniższa wg następującego wzoru:
Wg wzoru -
Cena najniższa
x 100
Kolejne ceny wg ofert
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego i złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesiać faksem na numer (48) 3780175, e-mailem na adres umig@lipsko.eu
9. Informacje o formalnościach
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, który wynosi 30 dni.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj., odwołanie, skarga.
5) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Emil Penkała, tel. (48)3784148.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.