Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17,
61-623 Poznań
powiat: Poznań
061 64 65 456
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka i Chociszewskiego w Poznaniu,
Zakres obowiązków określono w załączniku nr 1.
Dokumentacje projektowe inwestycji, SIWZ oraz wzór umowy na roboty budowalne, których nadzór jest przedmiotem zlecenia znajdują się pod adresem www: https://zdm.poznan.pl/pl/budowa-syqnalizacji--swietlnej-na-5krzvzowaniu-ulic-kasprzaka-i-chociszewskiego-w-poznaniu

Dokument nr: IS.342.30.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 10.08.2018 godz. 12.00 Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,IS-Kasprzaka-inspektor, NIE OTWIERAĆ PRZED (10.08.2018r. godz. 12:00"
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2018r. godz. 8.00,,,,w siedzibie

Wymagania:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
Zleceniodawca ustala następujące terminy realizacji przez Zleceniobiorcę przedmiotu Zlecenia:
1) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - dzień podpisania umowy.
2) Data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - końcowe rozliczenie nadzorowanej umowy na roboty budowlane oraz okres rękojmi liczony od daty odbioru końcowego.
Kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
b) za wprowadzenie przez Wykonawcę Tymczasowej Organizacji Ruchu niezgodnej z zatwierdzeniem - 5% wynagrodzenia umownego netto za każde wystąpienie,
c) za każde wykorzystanie przez wykonawcę niewłaściwych materiałów 5% wynagrodzenia umownego netto za każde wystąpienie,
d) za brak zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa:
- zmiany tymczasowej organizacji ruchu,
- zmiany stałej organizacji ruchu
- zajęcia pasa drogowego lub wykonywanie prac bez decyzji o zajęciu pasa drogowego;
5% wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie,
e) za brak zawiadomienia lub zgłoszenia:
- rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych,
- zakończenia budowy lub robót budowlanych;
5% wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie,
f) za wprowadzenie przez Wykonawcę Stałej Organizacji Ruchu niezgodnej z zatwierdzeniem 10% wynagrodzenia umownego netto za każde wystąpienie,
g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto.
h) za niezawiadomienie pisemnie Zamawiającego o konieczności nałożenia kary zgodnie z postanowieniami Umowy na roboty budowlane 10% za każde zdarzenie.

Zleceniodawcy (sekretariat/biuro podawcze).

V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl. z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje
zapis ,,nie otwierać przed ........................................- oferta do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
5. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i uprawnienia określone w załączniku nr 1. Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 7 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Andrzej Szymanowski 061 64 65 456

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.